نتایج جستجو

متراژ

110 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

100,000,000
10,000,000
جزئیات ملک

متراژ

133 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

60,000,000
2,500,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

150,000,000
4,000,000
جزئیات ملک

متراژ

85 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

80,000,000
جزئیات ملک

متراژ

108 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

100,000,000
300,000
جزئیات ملک

متراژ

130 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

150,000,000
6,500,000
جزئیات ملک

متراژ

180 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

400,000,000
1,000,000
جزئیات ملک

متراژ

155 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

120,000,000
500,000
جزئیات ملک

متراژ

105 M

تعداد خواب

0

برای اجاره

60,000,000
600,000
جزئیات ملک

متراژ

125 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

50,000,000
1,500,000
جزئیات ملک

متراژ

126 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

130,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

40,000,000
1,300,000
جزئیات ملک

متراژ

180 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

20,000,000
2,200,000
جزئیات ملک

متراژ

192 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای اجاره

40,000,000
2,500,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

100,000,000
2,500,000
جزئیات ملک

متراژ

165 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

130,000,000
500,000
جزئیات ملک

متراژ

85 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

50,000,000
1,500,000
جزئیات ملک

متراژ

183 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

100,000,000
1,500,000
جزئیات ملک

متراژ

180 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

80,000,000
1,000,000
جزئیات ملک

متراژ

118 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

60,000,000
1,900,000
جزئیات ملک

متراژ

135 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

100,000,000
300,000
جزئیات ملک

متراژ

135 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

جزئیات ملک

متراژ

120 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

40,000,000
1,300,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای اجاره

100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

220 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

30,000,000
4,100,000
جزئیات ملک

متراژ

220 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

50,000,000
3,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

86 M

تعداد خواب

2

برای اجاره

15,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

250 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

250,000,000
جزئیات ملک

متراژ

80 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

70,000,000
جزئیات ملک

متراژ

220 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

40,000,000
1,700,000
جزئیات ملک

متراژ

165 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

50,000,000
3,000,000
جزئیات ملک

متراژ

180 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

130,000,000
1,500,000
جزئیات ملک

متراژ

180 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای اجاره

150,000,000
1,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

تعداد خواب

0

برای اجاره

170,000,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

160,000,000
جزئیات ملک

متراژ

86 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

75,000,000
100,000
جزئیات ملک

متراژ

180 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

25,000,000
1,700,000
جزئیات ملک

متراژ

190 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای اجاره

140,000,000
1,300,000
جزئیات ملک

متراژ

74 M

تعداد خواب

1

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

15,000,000
1,500,000
جزئیات ملک

متراژ

170 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

25,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

170 M

تعداد خواب

0

برای اجاره

100,000,000
1,000,000
جزئیات ملک

متراژ

125 M

تعداد خواب

2

برای اجاره

70,000,000
200,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

150,000,000
جزئیات ملک

متراژ

103 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

135 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

100,000,000
1,000,000
جزئیات ملک

متراژ

115 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

70,000,000
جزئیات ملک

متراژ

113 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

80 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

جلوی محوطه

برای اجاره

90,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

30,000,000
1,600,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

250,000,000
1,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

1 ماه ببعد

برای اجاره

120,000,000
جزئیات ملک

متراژ

135 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

100,000,000
1,000,000
جزئیات ملک

متراژ

135 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

106 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

70,000,000
500,000
جزئیات ملک

متراژ

135 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

100,000,000
1,000,000
جزئیات ملک

متراژ

117 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

30,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

130 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

80,000,000
1,000,000
جزئیات ملک

متراژ

180 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای اجاره

180,000,000
جزئیات ملک

متراژ

105 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

87 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

60,000,000
جزئیات ملک

متراژ

105 M

تعداد خواب

0

برای اجاره

70,000,000
600,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

125 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

50,000,000
1,300,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

تعداد خواب

2

برای اجاره

30,000,000
900,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای اجاره

70,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

160 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

80,000,000
200,000
جزئیات ملک

متراژ

90 M

تعداد خواب

1

پارکینگ

دارد

برای اجاره

20,000,000
1,500,000
جزئیات ملک

متراژ

130 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

100,000,000
1,000,000
جزئیات ملک

متراژ

82 M

تعداد خواب

2

برای اجاره

40,000,000
700,000
جزئیات ملک

متراژ

300 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

200,000,000
7,000,000
جزئیات ملک

متراژ

260 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

100,000,000
3,000,000
جزئیات ملک

متراژ

90 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

80,000,000
400,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

40,000,000
1,500,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

50,000,000
1,000,000
جزئیات ملک

متراژ

102 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

60,000,000
300,000
جزئیات ملک

متراژ

132 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

100,000,000
600,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

100,000,000
200,000
جزئیات ملک

متراژ

90 M

تعداد خواب

1

پارکینگ

دارد

برای اجاره

30,000,000
1,000,000
جزئیات ملک

متراژ

135 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

135,000,000
جزئیات ملک

متراژ

105 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

45,000,000
1,500,000
جزئیات ملک

متراژ

127 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

30,000,000
2,500,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

80,000,000
جزئیات ملک

متراژ

104 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

50,000,000
1,500,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

تعداد خواب

0

برای اجاره

150,000,000
جزئیات ملک

متراژ

105 M

تعداد خواب

0

برای اجاره

100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

115 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

30,000,000
6,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

50,000,000
1,500,000
جزئیات ملک

متراژ

135 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

140,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

50,000,000
1,500,000
جزئیات ملک

متراژ

90 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

80,000,000
300,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

30,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

135 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

50,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

107 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

25,000,000
1,700,000
جزئیات ملک

متراژ

130 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

50,000,000
1,600,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

دارد

برای اجاره

50,000,000
1,200,000
جزئیات ملک

متراژ

130 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

120,000,000
جزئیات ملک

متراژ

80 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

40,000,000
1,000,000
جزئیات ملک

متراژ

133 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

50,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

108 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

90,000,000
50,000
جزئیات ملک

متراژ

124 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

90,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

90,000,000
300,000
جزئیات ملک

متراژ

105 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

اختصاصی

برای اجاره

50,000,000
600,000
جزئیات ملک

متراژ

160 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

50,000,000
2,500,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

تعداد خواب

0

برای اجاره

50,000,000
900,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

50,000,000
600,000
جزئیات ملک

متراژ

125 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

2 ماشین

برای اجاره

50,000,000
1,300,000
جزئیات ملک

متراژ

130 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

80,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

50,000,000
1,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

80,000,000
جزئیات ملک

متراژ

135 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

50,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

132 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

اختصاصی

برای اجاره

60,000,000
1,250,000
جزئیات ملک

متراژ

170 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای اجاره

40,000,000
2,700,000
جزئیات ملک

متراژ

90 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

15,000,000
2,500,000
جزئیات ملک

متراژ

130 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

120,000,000
500,000
جزئیات ملک

متراژ

90 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

50,000,000
1,000,000
جزئیات ملک

متراژ

140 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

80,000,000
900,000
جزئیات ملک

متراژ

130 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

60,000,000
1,200,000
جزئیات ملک

متراژ

105 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

10,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

135 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

130,000,000
جزئیات ملک

متراژ

137 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

30,000,000
1,500,000
جزئیات ملک

متراژ

105 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

85,000,000
جزئیات ملک

متراژ

99 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

50,000,000
1,500,000
جزئیات ملک

متراژ

130 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

50,000,000
1,500,000
جزئیات ملک

متراژ

130 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

115,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

50,000,000
1,500,000
جزئیات ملک

متراژ

108 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

70,000,000
500,000
جزئیات ملک

متراژ

108 M

تعداد خواب

2

برای اجاره

40,000,000
1,500,000
جزئیات ملک

متراژ

115 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

30,000,000
1,700,000
جزئیات ملک

متراژ

132 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

120,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

80,000,000
جزئیات ملک

متراژ

165 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

75,000,000
1,200,000
جزئیات ملک

متراژ

140 M

تعداد خواب

2

برای اجاره

40,000,000
1,500,000
جزئیات ملک

متراژ

170 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای اجاره

150,000,000
جزئیات ملک

متراژ

135 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

100,000,000
500,000
جزئیات ملک

متراژ

105 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

20,000,000
1,000,000
جزئیات ملک

متراژ

118 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

50,000,000
1,500,000
جزئیات ملک

متراژ

80 M

تعداد خواب

1

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

10,000,000
1,000,000
جزئیات ملک

متراژ

132 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

110,000,000
200,000
جزئیات ملک

متراژ

135 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

اختصاصی

برای اجاره

60,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

108 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

40,000,000
1,300,000
جزئیات ملک

متراژ

130 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

50,000,000
1,500,000
جزئیات ملک

متراژ

108 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

50,000,000
1,000,000
جزئیات ملک

متراژ

130 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

50,000,000
1,500,000
جزئیات ملک

متراژ

108 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

80,000,000
300,000
جزئیات ملک

متراژ

160 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

دارد

برای اجاره

450,000,000
جزئیات ملک

متراژ

108 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای اجاره

100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

94 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای اجاره

70,000,000
جزئیات ملک

لطفا دنبال کردن اینستاگرام ما فراموش نشود