نتایج جستجو

متراژ

1000 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

1

برای اجاره

50,000,000
20,000,000
جزئیات ملک

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

20,000,000
3,000,000
جزئیات ملک

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

50,000,000
15,000,000
جزئیات ملک

متراژ

250 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

50,000,000
10,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

2

برای اجاره

15,000,000
1,600,000
جزئیات ملک

متراژ

440 M

نوع ملک

منزل تجاری

تعداد خواب

6

برای اجاره

50,000,000
1,500,000
جزئیات ملک

متراژ

60 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

10,000,000
1,500,000
جزئیات ملک

متراژ

360 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

50,000,000
14,000,000
جزئیات ملک

متراژ

320 M

نوع ملک

مغازه و زیر زمین

تعداد خواب

0

برای اجاره

50,000,000
9,000,000
جزئیات ملک

متراژ

30 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

45,000,000
1,300,000
جزئیات ملک

متراژ

40 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

20,000,000
4,000,000
جزئیات ملک

متراژ

220 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

0

برای اجاره

30,000,000
3,500,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

نوع ملک

انباری

تعداد خواب

0

برای اجاره

25,000,000
1,500,000
جزئیات ملک

متراژ

55 M

نوع ملک

زیرزمین

تعداد خواب

0

برای اجاره

15,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

180 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

50,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

180 M

نوع ملک

زیرزمین

تعداد خواب

0

برای اجاره

5,000,000
1,500,000
جزئیات ملک

متراژ

45 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

15,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

25 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

جزئیات ملک

متراژ

300 M

نوع ملک

آموزشی

تعداد خواب

7

برای اجاره

30,000,000
7,000,000
جزئیات ملک

متراژ

400 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

150,000,000
30,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1250 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

150,000,000
25,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

80,000,000
8,000,000
جزئیات ملک

نوع ملک

مجتمع تجاری

تعداد خواب

0

برای اجاره

جزئیات ملک

متراژ

100 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

25,000,000
2,500,000
جزئیات ملک

متراژ

35 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

15,000,000
2,200,000
جزئیات ملک

متراژ

250 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

167 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره


20,000,000
جزئیات ملک

متراژ

160 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

10,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

400 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

20,000,000
5,000,000
جزئیات ملک

متراژ

30 M

نوع ملک

اداری - مغازه - انباری

تعداد خواب

0

برای اجاره

10,000,000
1,000,000
جزئیات ملک

متراژ

180 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

50,000,000
5,000,000
جزئیات ملک

متراژ

660 M

نوع ملک

آموزشی

تعداد خواب

5

برای اجاره

150,000,000
12,000,000
جزئیات ملک

متراژ

130 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

50,000,000
6,500,000
جزئیات ملک

متراژ

27 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

10,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1100 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

0

برای اجاره

50,000,000
15,000,000
جزئیات ملک

نوع ملک

مغازه و زیر زمین

تعداد خواب

0

برای اجاره

50,000,000
3,000,000
جزئیات ملک

متراژ

300 M

نوع ملک

آموزشی

تعداد خواب

5

برای اجاره

50,000,000
4,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

50,000,000
10,000,000
جزئیات ملک

متراژ

38 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

20,000,000
2,500,000
جزئیات ملک

متراژ

90 M

نوع ملک

آموزشی

تعداد خواب

0

برای اجاره

25,000,000
1,500,000
جزئیات ملک

متراژ

55 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

0

برای اجاره

10,000,000
1,000,000
جزئیات ملک

متراژ

115 M

نوع ملک

زیرزمین

تعداد خواب

0

برای اجاره

15,000,000
1,500,000
جزئیات ملک

متراژ

30 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

10,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

47 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

10,000,000
1,500,000
جزئیات ملک

متراژ

330 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

500,000,000
50,000,000
جزئیات ملک

متراژ

300 M

نوع ملک

آموزشی

تعداد خواب

0

برای اجاره

60,000,000
6,500,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

3

برای اجاره

10,000,000
1,500,000
جزئیات ملک

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

100,000,000
30,000,000
جزئیات ملک

متراژ

8362 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

0

برای اجاره

150,000,000
15,000,000
جزئیات ملک

متراژ

185 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

20,000,000
2,500,000
جزئیات ملک

متراژ

60 M

نوع ملک

پارکینگ

تعداد خواب

0

برای اجاره

10,000,000
1,000,000
جزئیات ملک

متراژ

70 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

0

برای اجاره

5,000,000
1,000,000
جزئیات ملک

متراژ

28 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

3,000,000
800,000
جزئیات ملک

متراژ

67 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

1

برای اجاره

30,000,000
100,000
جزئیات ملک

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

3,000,000
400,000
جزئیات ملک

متراژ

30 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

3,000,000
500,000
جزئیات ملک

متراژ

55 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

0

برای اجاره

50,000,000
100,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

0

برای اجاره

20,000,000
1,500,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

20,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

400 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

0

برای اجاره

50,000,000
6,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1500 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

0

برای اجاره


6,000,000
جزئیات ملک

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

0

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

20,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

130 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

10,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

80 M

نوع ملک

تجاری

تعداد خواب

0

برای اجاره

15,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

1

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

10,000,000
700,000
جزئیات ملک

متراژ

300 M

نوع ملک

آموزشی

تعداد خواب

7

برای اجاره

5,000,000
1,500,000
جزئیات ملک

متراژ

65 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

1

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

5,000,000
1,000,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

نوع ملک

زیرزمین

تعداد خواب

0

برای اجاره

5,000,000
1,500,000
جزئیات ملک

متراژ

50 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

50,000,000
500,000
جزئیات ملک

متراژ

400 M

نوع ملک

زیرزمین

تعداد خواب

0

برای اجاره

10,000,000
7,000,000
جزئیات ملک

متراژ

7000 M

نوع ملک

پارکینگ

تعداد خواب

0

برای اجاره

10,000,000
2,200,000
جزئیات ملک

متراژ

25 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

50,000,000
1,000,000
جزئیات ملک

متراژ

600 M

نوع ملک

آموزشی

تعداد خواب

7

برای اجاره

50,000,000
8,000,000
جزئیات ملک

متراژ

34 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

15,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2000 M

نوع ملک

باغ

تعداد خواب

1

پارکینگ

دارد

برای اجاره


300,000
جزئیات ملک

متراژ

80 M

نوع ملک

زیرزمین

تعداد خواب

0

برای اجاره

20,000,000
200,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

10,000,000
1,400,000
جزئیات ملک

متراژ

170 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

25,000,000
4,000,000
جزئیات ملک

متراژ

600 M

نوع ملک

آموزشی

تعداد خواب

10

برای اجاره

100,000,000
10,000,000
جزئیات ملک

متراژ

350 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

30,000,000
8,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

1

پارکینگ

اختصاصی

برای اجاره

30,000,000
3,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

0

برای اجاره

50,000,000
3,000,000
جزئیات ملک

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

0

برای اجاره

50,000,000
3,000,000
جزئیات ملک

متراژ

86 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

2

برای اجاره

15,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

250 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

0

برای اجاره

20,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

180 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

5

برای اجاره

15,000,000
1,500,000
جزئیات ملک

متراژ

400 M

نوع ملک

آموزشی

تعداد خواب

8

برای اجاره

200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

30 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

5,000,000
1,500,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

اداری - آموزشی

تعداد خواب

25

پارکینگ

دارد

برای اجاره

22,000,000
60,000,000
جزئیات ملک

متراژ

250 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

50,000,000
6,000,000
جزئیات ملک

متراژ

400 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

0

برای اجاره

20,000,000
3,500,000
جزئیات ملک

متراژ

700 M

نوع ملک

آموزشی - اداری

تعداد خواب

4

برای اجاره

150,000,000
12,000,000
جزئیات ملک

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

5,000,000
1,700,000
جزئیات ملک

متراژ

30 M

نوع ملک

مغازه

برای اجاره

5,000,000
2,500,000
جزئیات ملک

متراژ

22 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

5,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

400 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

0

برای اجاره

50,000,000
4,000,000
جزئیات ملک

متراژ

145 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

50,000,000
5,000,000
جزئیات ملک

متراژ

850 M

نوع ملک

آموزشی

تعداد خواب

9

برای اجاره

150,000,000
3,500,000
جزئیات ملک

متراژ

950 M

نوع ملک

آموزشی

تعداد خواب

20

برای اجاره

20,000,000
15,000,000
جزئیات ملک

متراژ

60 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

30,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1500 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

0

برای اجاره

300,000,000
15,000,000
جزئیات ملک

متراژ

43 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

40,000,000
3,000,000
جزئیات ملک

متراژ

270 M

نوع ملک

زیرزمین

تعداد خواب

0

برای اجاره

15,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

270 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

15,000,000
2,500,000
جزئیات ملک

متراژ

40 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

10,000,000
1,300,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

نوع ملک

زیرزمین

تعداد خواب

0

برای اجاره

20,000,000
2,500,000
جزئیات ملک

متراژ

90 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

50,000,000
7,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

نوع ملک

زیرزمین

تعداد خواب

0

برای اجاره

20,000,000
1,500,000
جزئیات ملک

متراژ

130 M

نوع ملک

زیرزمین

تعداد خواب

0

برای اجاره

10,000,000
1,500,000
جزئیات ملک

متراژ

128 M

نوع ملک

مغازه+زیرزمین

تعداد خواب

0

برای اجاره

جزئیات ملک

متراژ

140 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

3

پارکینگ

ندارد

برای اجاره

20,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

250 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

10,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

140 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

50,000,000
15,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2500 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

50,000,000
20,000,000
جزئیات ملک

متراژ

600 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

0

برای اجاره

25,000,000
5,000,000
جزئیات ملک

متراژ

136 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

0

برای اجاره

30,000,000
2,000,000
جزئیات ملک

متراژ

12 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

2,000,000
500,000
جزئیات ملک

متراژ

180 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

30,000,000
3,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

0

برای اجاره

10,000,000
1,500,000
جزئیات ملک

متراژ

190 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره


5,000,000
جزئیات ملک

متراژ

330 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

300,000,000
5,000,000
جزئیات ملک

متراژ

211 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

50,000,000
14,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1700 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

0

برای اجاره

30,000,000
700,000
جزئیات ملک

متراژ

15 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

5,000,000
800,000
جزئیات ملک

متراژ

50 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

25,000,000
2,700,000
جزئیات ملک

متراژ

300 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

80,000,000
16,000,000
جزئیات ملک

متراژ

130 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

50,000,000
3,000,000
جزئیات ملک

متراژ

80 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

15,000,000
5,500,000
جزئیات ملک

متراژ

3000 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره


250,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1500 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

پارکینگ

دارد

برای اجاره


350,000,000
جزئیات ملک

متراژ

20 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

1,000,000
250,000
جزئیات ملک

متراژ

145 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

40,000,000
15,000,000
جزئیات ملک

متراژ

80 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

60,000,000
6,000,000
جزئیات ملک

متراژ

260 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

20,000,000
3,000,000
جزئیات ملک

متراژ

40 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

20,000,000
3,500,000
جزئیات ملک

متراژ

500 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

100,000,000
15,000,000
جزئیات ملک

متراژ

320 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

150,000,000
35,000,000
جزئیات ملک

متراژ

230 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

50,000,000
7,000,000
جزئیات ملک

متراژ

180 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

80,000,000
6,000,000
جزئیات ملک

متراژ

130 M

نوع ملک

سالن

تعداد خواب

0

برای اجاره

20,000,000
3,500,000
جزئیات ملک

متراژ

2000 M

نوع ملک

باغ رستوران

تعداد خواب

0

برای اجاره


500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

300 M

نوع ملک

رستوران

تعداد خواب

0

برای اجاره

80,000,000
15,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1800 M

نوع ملک

دامداری

تعداد خواب

0

برای اجاره

10,000,000
1,700,000
جزئیات ملک

متراژ

250 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

100,000,000
18,000,000
جزئیات ملک

متراژ

24 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

10,000,000
800,000
جزئیات ملک

متراژ

70 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

2

برای اجاره

15,000,000
1,200,000
جزئیات ملک

متراژ

250 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره


13,000,000
جزئیات ملک

متراژ

80 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

15,000,000
3,000,000
جزئیات ملک

متراژ

34 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای اجاره

10,000,000
400,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

0

برای اجاره

20,000,000
3,000,000
جزئیات ملک

لطفا دنبال کردن اینستاگرام ما فراموش نشود