نتایج جستجو

متراژ

151 M

پارکینگ

دلرد

برای فروش

5,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

204 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

12,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

140 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

250 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

پارکینگ

ندارد

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

165 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

137 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

160 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

5,440,000,000
جزئیات ملک

متراژ

138 M

پارکینگ

ندارد

برای فروش

3,380,000,000
جزئیات ملک

متراژ

105 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

85 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

115 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,050,000,000
جزئیات ملک

متراژ

165 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

6,270,000,000
جزئیات ملک

متراژ

180 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

6,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

111 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

198 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

6,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

225 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

7,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

170 M

پارکینگ

بون مزاحم

برای فروش

5,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

108 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

118 M

پارکینگ

ندارد

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

173 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

6,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

159 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

5,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

70 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

189 M

پارکینگ

بدون مزاحم دوماشین میتونه نگه داره

برای فروش

7,900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

205 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

6,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

125 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

102 M

پارکینگ

حیاط مشاعات

برای فروش

2,650,000,000
جزئیات ملک

متراژ

195 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

7,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

215 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

9,675,000,000
جزئیات ملک

متراژ

146 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,780,000,000
جزئیات ملک

متراژ

115 M

پارکینگ

ندارد

برای فروش

4,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

پارکینگ

اختصاصی

برای فروش

3,650,000,000
جزئیات ملک

متراژ

158 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

6,050,000,000
جزئیات ملک

متراژ

210 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

7,980,000,000
جزئیات ملک

متراژ

90 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد،همکف

برای فروش

2,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

147 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

171 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

165 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

5,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

152 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

5,320,000,000
جزئیات ملک

متراژ

173 M

پارکینگ

دارد اختصاصی

برای فروش

4,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

82 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

81 M

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

198 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

6,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

پارکینگ

ندارد

برای فروش

10,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

112 M

تعداد خواب

0

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

104 M

تعداد خواب

0

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

92 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,350,000,000
جزئیات ملک

متراژ

157 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,150,000,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

181 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

تعداد خواب

0

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

159 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,929,000,000
جزئیات ملک

متراژ

159 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,929,000,000
جزئیات ملک

متراژ

82 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

91 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای فروش

2,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

210 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

8,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

95 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای فروش

2,650,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

90 M

پارکینگ

ندارد

برای فروش

2,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

206 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

11,124,000,000
جزئیات ملک

متراژ

105 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

185 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

10,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

135 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,065,000,000
جزئیات ملک

متراژ

103 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

118 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,250,000,000
جزئیات ملک

متراژ

180 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

75 M

پارکینگ

ندارد

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

180 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

ندارد

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

85 M

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

650 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

11,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

81 M

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

پارکینگ

دارد،همکف

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

90 M

پارکینگ

بدون مزاجم

برای فروش

2,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

پارکینگ

همکف بدون مزاحم

برای فروش

5,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

115 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

117 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,780,000,000
جزئیات ملک

متراژ

88 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,850,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

155 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

5,425,000,000
جزئیات ملک

متراژ

185 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

8,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

143 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

70 M

پارکینگ

دازد

برای فروش

2,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

600 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

30,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

225 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

13,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

350 M

پارکینگ

۲ تا دارد

برای فروش

30,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

153 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

93 M

پارکینگ

ندارد

برای فروش

2,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

130 M

پارکینگ

اختصاصی

برای فروش

3,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

230 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

9,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

118 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد،بدون مزاحم

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

88 M

پارکینگ

مشاع

برای فروش

1,900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

162 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

160 M

پارکینگ

همکف بدون مزاحم

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

101 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

89 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

222 M

تعداد خواب

3

برای فروش

8,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

222 M

تعداد خواب

3

برای فروش

8,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

130 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

115 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,030,000,000
جزئیات ملک

متراژ

170 M

پارکینگ

دارد،بدون رمپ

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

185 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

9,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

106 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

125 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

145 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,350,000,000
جزئیات ملک

متراژ

171 M

پارکینگ

ندارد

برای فروش

4,799,000,000
جزئیات ملک

متراژ

78 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

140 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

70 M

تعداد خواب

1

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,950,000,000
جزئیات ملک

متراژ

165 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

5,280,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

8,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

91 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

اختصاصی

برای فروش

2,457,000,000
جزئیات ملک

متراژ

144 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,850,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

8,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

10,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200230250 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

8,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

85 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

مشاع

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

230 M

پارکینگ

اختصاصی بدون مزاحم

برای فروش

8,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

105 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,260,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

240 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

115 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,220,000,000
جزئیات ملک

متراژ

300 M

پارکینگ

دو پارکینگ

برای فروش

21,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

115 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای فروش

3,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

140 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

131 M

پارکینگ

اختصاصی

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

130 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

پارکینگ

حیاط

برای فروش

3,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

127 M

پارکینگ

دارد،بدون مزاحم

برای فروش

4,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

165 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

6,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

70 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,750,000,000
جزئیات ملک

لطفا دنبال کردن اینستاگرام ما فراموش نشود