نتایج جستجو

متراژ

150 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

185 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,960,000,000
جزئیات ملک

متراژ

175 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

ندارد

برای فروش

3,850,000,000
جزئیات ملک

متراژ

212 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

175 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,975,000,000
جزئیات ملک

متراژ

145 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

12,000,000
جزئیات ملک

متراژ

210 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,570,000,000
جزئیات ملک

متراژ

118 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,711,000,000
جزئیات ملک

متراژ

190 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,230,000,000
جزئیات ملک

متراژ

250 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

2 تا

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

190 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,750,000,000
جزئیات ملک

متراژ

105 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,312,500,000
جزئیات ملک

متراژ

230 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,350,000,000
جزئیات ملک

متراژ

225 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

183 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,111,000,000
جزئیات ملک

متراژ

98 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

106 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,325,000,000
جزئیات ملک

متراژ

174 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,980,000,000
جزئیات ملک

متراژ

125 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

235 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

اختصاصی

برای فروش

2,937,500,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

13,000,000
جزئیات ملک

متراژ

210 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

85 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

690,000,000
جزئیات ملک

متراژ

108 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,458,000,000
جزئیات ملک

متراژ

210 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

160 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,760,000,000
جزئیات ملک

متراژ

108 M

پارکینگ

اختصاصی

برای فروش

1,404,000,000
جزئیات ملک

متراژ

105 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,050,000,000
جزئیات ملک

متراژ

114 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

97 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,220,000,000
جزئیات ملک

متراژ

180 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,340,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

84 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

83 M

پارکینگ

ندارد

برای فروش

900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

225 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

193 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,316,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,370,000,000
جزئیات ملک

متراژ

190 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

240 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,960,000,000
جزئیات ملک

متراژ

140 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,650,000,000
جزئیات ملک

متراژ

125 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

180 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,520,000,000
جزئیات ملک

متراژ

128 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,664,000,000
جزئیات ملک

متراژ

180 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,240,000,000
جزئیات ملک

متراژ

170 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,380,000,000
جزئیات ملک

متراژ

155 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

125 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

140 M

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

178 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

190 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,850,000,000
جزئیات ملک

متراژ

282 M

تعداد خواب

4

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

5,217,000,000
جزئیات ملک

متراژ

115 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,667,500,000
جزئیات ملک

متراژ

175 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,975,000,000
جزئیات ملک

متراژ

115 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

85 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

85 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

111 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

146 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

120 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,440,000,000
جزئیات ملک

متراژ

256 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

2 پارکینگ

برای فروش

6,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

180 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,340,000,000
جزئیات ملک

متراژ

85 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

650,000,000
جزئیات ملک

متراژ

129 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,870,500,000
جزئیات ملک

متراژ

192 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

18,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

108 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,550,000,000
جزئیات ملک

متراژ

125 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

211 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

214 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,850,000,000
جزئیات ملک

متراژ

115 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

146 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,325,000,000
جزئیات ملک

متراژ

180 M

پارکینگ

2 پارکینگ بدون مزاحم

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

167 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,505,000,000
جزئیات ملک

متراژ

125 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

اختصاصی

برای فروش

1,875,000,000
جزئیات ملک

متراژ

195 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,925,000,000
جزئیات ملک

متراژ

160 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

85 M

پارکینگ

اختصاصی

برای فروش

700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

140 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,820,000,000
جزئیات ملک

متراژ

145 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,750,000,000
جزئیات ملک

متراژ

231 M

تعداد خواب

4

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

پارکینگ

همکف بدون مزاحم

برای فروش

1,580,000,000
جزئیات ملک

متراژ

215 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,085,000,000
جزئیات ملک

متراژ

158 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

123 M

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

97 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,067,000,000
جزئیات ملک

متراژ

235 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

5,875,000,000
جزئیات ملک

متراژ

97 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,096,100,000
جزئیات ملک

متراژ

240 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

133 M

پارکینگ

اختصاصی

برای فروش

1,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

166 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,650,000,000
جزئیات ملک

متراژ

45 M

تعداد خواب

1

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

تعداد خواب

2

برای فروش

1,350,000,000
جزئیات ملک

متراژ

95 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,050,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

66 M

پارکینگ

ندارد

برای فروش

790,000,000
جزئیات ملک

متراژ

136 M

تعداد خواب

3

برای فروش

1,632,000,000
جزئیات ملک

متراژ

170 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,180,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,440,000,000
جزئیات ملک

متراژ

160 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,080,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

125 M

تعداد خواب

0

برای فروش

1,812,500,000
جزئیات ملک

متراژ

146 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

90 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,080,000,000
جزئیات ملک

متراژ

85 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,105,000,000
جزئیات ملک

متراژ

215 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,730,000,000
جزئیات ملک

متراژ

460 M

تعداد خواب

5

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

159 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,544,000,000
جزئیات ملک

متراژ

103 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

250 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

برای 2 خودرو

برای فروش

1,350,000,000
جزئیات ملک

متراژ

191 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,770,000,000
جزئیات ملک

متراژ

95 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

185 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,314,250,000
جزئیات ملک

متراژ

185 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,775,000,000
جزئیات ملک

متراژ

189 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

16,000,000
جزئیات ملک

متراژ

180 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,880,000,000
جزئیات ملک

متراژ

104 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

2 تا

برای فروش

1,150,000,000
جزئیات ملک

متراژ

210 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,150,000,000
جزئیات ملک

متراژ

128 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,550,000,000
جزئیات ملک

متراژ

500 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

15,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

118 M

تعداد خواب

2

برای فروش

1,239,000,000
جزئیات ملک

متراژ

160 M

تعداد خواب

3

برای فروش

2,080,000,000
جزئیات ملک

متراژ

168 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,184,000,000
جزئیات ملک

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

180 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,520,000,000
جزئیات ملک

متراژ

170 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,550,000,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

تعداد خواب

3

برای فروش

2,250,000,000
جزئیات ملک

متراژ

115 M

تعداد خواب

2

برای فروش

1,552,500,000
جزئیات ملک

متراژ

180 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

215 M

پارکینگ

دارد بدون مزاحم

برای فروش

3,655,000,000
جزئیات ملک

متراژ

147 M

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

70 M

پارکینگ

ندارد

برای فروش

680,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

پارکینگ

با مزاحم

برای فروش

1,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

225 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

98 M

تعداد خواب

2

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

180 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,250,000,000
جزئیات ملک

متراژ

109 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,365,000,000
جزئیات ملک

متراژ

85 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

950,000,000
جزئیات ملک

متراژ

95 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,060,000,000
جزئیات ملک

متراژ

210 M

پارکینگ

اختصاصی

برای فروش

5,250,000,000
جزئیات ملک

متراژ

70 M

تعداد خواب

1

پارکینگ

دارد

برای فروش

900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

300 M

تعداد خواب

4

پارکینگ

2 پارکینگ

برای فروش

7,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

350 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

104 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,200,000,000
جزئیات ملک

لطفا دنبال کردن اینستاگرام ما فراموش نشود