نتایج جستجو

متراژ

105 M

نوع ملک

نانوایی

تعداد خواب

یک

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

92 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

8

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

7000 M

نوع ملک

مرغداری

برای فروش

18,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

20 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

ن

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

33 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

ن

پارکینگ

ن

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

104 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

13,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

48 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

ن

برای فروش

25,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

196 M

نوع ملک

زیرزمین

تعداد خواب

۱

برای فروش

15,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

300 M

نوع ملک

تجاری مسکونی

تعداد خواب

۴

پارکینگ

ندارد

برای فروش

17,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

20,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

3200 M

نوع ملک

سوله

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

80 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

۲

برای فروش

2,875,000,000
جزئیات ملک

متراژ

125 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

۲

برای فروش

4,750,000,000
جزئیات ملک

متراژ

92 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

۲

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

45 M

نوع ملک

مغازه

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,450,000,000
جزئیات ملک

متراژ

54 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

۲

برای فروش

1,850,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

سوله

برای فروش

16,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

نوع ملک

اداری

پارکینگ

ندارد

برای فروش

3,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

18,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

44 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

بدون اطاق

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

22 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

50 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

۱

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

43 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

ن

پارکینگ

ن

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

531 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

۴

برای فروش

8,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

12 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

12,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

96 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

۲

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,880,000,000
جزئیات ملک

متراژ

96 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

43 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

1

برای فروش

1,720,000,000
جزئیات ملک

متراژ

33 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

5,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

32 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

بدون اطاق

برای فروش

9,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

تک

پارکینگ

ن

برای فروش

16,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

4

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

41 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

ندارد

پارکینگ

ن

برای فروش

6,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

29 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

ندارد

پارکینگ

ن

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

286 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

1

پارکینگ

ندارد

برای فروش

16,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

22,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

نوع ملک

اداری

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

33 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

بدون اتاق

برای فروش

5,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

صنعتی

برای فروش

50,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

29 M

نوع ملک

مغازه

پارکینگ

ندارد

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

360 M

نوع ملک

زیرزمین

تعداد خواب

بدون اطاق

پارکینگ

ندارد

برای فروش

16,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

17,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

90 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

32 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

ندارد

پارکینگ

ندارد

برای فروش

7,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

36 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

بدون اطاق

پارکینگ

ندارد

برای فروش

6,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

دو

پارکینگ

ندارد

برای فروش

4,000,000
جزئیات ملک

متراژ

115 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

۲

برای فروش

6,900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

30,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2000 M

نوع ملک

سوله

برای فروش

23,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

81 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای فروش

2,050,000,000
جزئیات ملک

متراژ

20 M

نوع ملک

مغازه

پارکینگ

ندارد

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2500 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

۲و۳

پارکینگ

دارد

برای فروش

55,000,000
جزئیات ملک

متراژ

32 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

بدون اطاق

پارکینگ

ن ارد

برای فروش

14,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

212 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

بدون اطاق

پارکینگ

دارد

برای فروش

15,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

114 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

1,480,000,000
جزئیات ملک

متراژ

55 M

نوع ملک

اداری

پارکینگ

ندارد

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

176 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

54 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

30,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

72 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

75 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

73 M

نوع ملک

اداری

برای فروش

3,920,000,000
جزئیات ملک

متراژ

32 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

10,001,000,000
جزئیات ملک

متراژ

78 M

نوع ملک

اداری

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,470,000,000
جزئیات ملک

متراژ

3600 M

نوع ملک

صنعتی

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

12,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

88 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای فروش

3,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

260 M

نوع ملک

زیرزمین

برای فروش

8,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

یک

برای فروش

3,900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

180 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

9,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

10500 M

نوع ملک

صنعتی

تعداد خواب

۲ساختمان تجاری واداری

برای فروش

70,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

180 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

12,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

131 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

بدون اتاق

پارکینگ

ندارد

برای فروش

6,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

یک

پارکینگ

ندارد

برای فروش

3,900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

80 M

نوع ملک

اداری

برای فروش

1,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

80 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

2

برای فروش

1,900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

140 M

نوع ملک

زیر زمین

تعداد خواب

یک

پارکینگ

ندارد

برای فروش

2,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

۲

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

250 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

37,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

170 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

۵

برای فروش

18,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

6 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

70 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

13,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

4050 M

نوع ملک

تالار

برای فروش

25,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

25 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

9,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

55 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

13,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

170 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

70
جزئیات ملک

متراژ

103 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

25,750,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

105,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

114 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

۱

برای فروش

14,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

250 M

نوع ملک

مغازه

پارکینگ

دارد

برای فروش

15,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

19 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

23,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

40 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

6,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

7 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

بدون اطاق

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

158 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

3

پارکینگ

ندارد

برای فروش

9,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

20 M

نوع ملک

مغازه

پارکینگ

ندارد

برای فروش

7,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2800 M

نوع ملک

صنعتی

برای فروش

14,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

5286 M

نوع ملک

زیرزمین

برای فروش

42,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

57 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

20,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

6 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

12,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

36 M

نوع ملک

زمین مغازه

برای فروش

5,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

29 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

88 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

دو

پارکینگ

ندارد

برای فروش

2,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

85 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

3

پارکینگ

ندارد

برای فروش

2,720,000,000
جزئیات ملک

متراژ

70 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

27 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

بدون اطاق

پارکینگ

ندارد

برای فروش

4,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

18 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

15,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

5,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

289 M

نوع ملک

تجاری

تعداد خواب

بدون اطاق

پارکینگ

ندارد

برای فروش

12,500,000,000
جزئیات ملک

نوع ملک

مغازه

برای فروش

30,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

720 M

نوع ملک

ملک تجاری

برای فروش

72,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

64 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

280 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

33,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

260 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

31,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

335 M

نوع ملک

صنعتی

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

42 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

1

برای فروش

1,260,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای فروش

3,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

60 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

2

برای فروش

3,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

60 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

۲

برای فروش

3,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

130 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

170,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

32 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

13,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

26 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

3000 M

نوع ملک

سوله

تعداد خواب

یک

پارکینگ

ندارد

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

37 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

48 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

۲

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

460 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

یک

پارکینگ

دارد

برای فروش

80,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

95 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

3

پارکینگ

ندارد

برای فروش

2,660,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

نوع ملک

تجاری

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

291 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

17,460,000,000
جزئیات ملک

متراژ

11 M

نوع ملک

مغازه

پارکینگ

ندارد

برای فروش

11,111,111
جزئیات ملک

متراژ

120 M

نوع ملک

زیرزمین

برای فروش

4,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

61 M

نوع ملک

اداری

برای فروش

1,150,000,000
جزئیات ملک

متراژ

4700 M

نوع ملک

سردخانه آمونیاکی

برای فروش

80,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

12 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

12,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

165 M

نوع ملک

اداری

برای فروش

6,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

41 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

ندارد

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

38 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

19,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

35 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

نوع ملک

اداری-مغازه

پارکینگ

ندارد

برای فروش

11,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

24 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

4200 M

نوع ملک

صنعتی

برای فروش

20,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

30 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

38,000,000,000
جزئیات ملک

لطفا دنبال کردن اینستاگرام ما فراموش نشود