نتایج جستجو

متراژ

165 M

نوع ملک

اداری

برای فروش

5,775,000,000
جزئیات ملک

متراژ

80 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

12,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

دامداری

برای فروش

1,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

11,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

17000 M

نوع ملک

سوله

برای فروش

40,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

14 M

برای فروش

320,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

برای فروش

18,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

91 M

برای فروش

11,375,000,000
جزئیات ملک

متراژ

57 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

5,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

70 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

دو

پارکینگ

ندار

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

49 M

برای فروش

3,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

17 M

برای فروش

1,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

60 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

168 M

پارکینگ

ندارد

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

95 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

2

برای فروش

1,950,000,000
جزئیات ملک

متراژ

60 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

250 M

نوع ملک

زیرزمین

برای فروش

3,750,000,000
جزئیات ملک

متراژ

75 M

پارکینگ

ندارد

برای فروش

790,000,000
جزئیات ملک

متراژ

88 M

نوع ملک

انباری

برای فروش

1,232,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1980 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

نوع ملک

اداری

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

2

برای فروش

2,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

137 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

8,220,000,000
جزئیات ملک

متراژ

28 M

برای فروش

1,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

27 M

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

42 M

نوع ملک

اداری

پارکینگ

ندارد

برای فروش

504,000,000
جزئیات ملک

متراژ

73 M

برای فروش

1,825,000,000
جزئیات ملک

متراژ

140 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

5000 M

برای فروش

14,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

30 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

15,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

24 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

6,500,000,000
جزئیات ملک

نوع ملک

مغازه

برای فروش

16,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

20 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

83 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

60 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

6,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

95 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

9,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

53 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

16,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

45 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

36 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

1,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

54 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

2,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

32 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

29 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

80 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

2,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

103 M

برای فروش

2,950,000,000
جزئیات ملک

متراژ

16 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

37 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

15,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

38 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

850,000,000
جزئیات ملک

متراژ

65 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

103 M

برای فروش

6,695,000,000
جزئیات ملک

متراژ

75 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

12,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

24 M

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

140 M

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

250 M

نوع ملک

زیرزمین

برای فروش

6,250,000,000
جزئیات ملک

متراژ

47 M

برای فروش

2,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

44 M

برای فروش

1,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

250 M

نوع ملک

زیرزمین

برای فروش

6,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

406 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

28,420,000,000
جزئیات ملک

متراژ

260 M

نوع ملک

زیرزمین

برای فروش

17,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

124 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

185 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

۱

برای فروش

15,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

115 M

برای فروش

1,150,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

82 M

پارکینگ

ندارد

برای فروش

2,132,000,000
جزئیات ملک

متراژ

300 M

نوع ملک

زیرزمین

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

115 M

نوع ملک

اداری

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,380,000,000
جزئیات ملک

متراژ

175 M

نوع ملک

اداری

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,070,000,000
جزئیات ملک

متراژ

10 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

8250 M

نوع ملک

کارخانه

برای فروش

25,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

17 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

820,000,000
جزئیات ملک

متراژ

253 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

23,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

35 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

۱

برای فروش

450,000,000
جزئیات ملک

متراژ

23 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

610,000,000
جزئیات ملک

متراژ

10 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

10000 M

نوع ملک

گاوداری

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

32 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1500 M

نوع ملک

کارگاه

برای فروش

6,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

31 M

برای فروش

2,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

93 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

۱

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,160,000,000
جزئیات ملک

متراژ

30 M

برای فروش

1,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

65 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

35 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

5,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

30 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

نوع ملک

تالار عروسی

برای فروش

9,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

410 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

42

برای فروش

18,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

88 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

1

برای فروش

1,900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

10381 M

نوع ملک

کارخانه

برای فروش

35,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

92 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

900 M

نوع ملک

سوله

برای فروش

4,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

65 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

4,550,000,000
جزئیات ملک

متراژ

97 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

2

برای فروش

1,750,000,000
جزئیات ملک

متراژ

97 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

2

برای فروش

1,750,000,000
جزئیات ملک

متراژ

125 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

6,250,000,000
جزئیات ملک

متراژ

170 M

نوع ملک

زیرزمین

برای فروش

3,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

9 M

برای فروش

600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

33 M

برای فروش

1,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

38 M

برای فروش

1,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

1,450,000,000
جزئیات ملک

متراژ

580 M

نوع ملک

صنعتی

تعداد خواب

۵

برای فروش

16,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

25 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

245 M

برای فروش

1,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

54 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

5,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

78 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

7,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

325 M

نوع ملک

زیرزمین

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

384 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

10,368,000,000
جزئیات ملک

متراژ

6000 M

نوع ملک

سوله

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

55 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

2,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

52 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

3,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

6200 M

نوع ملک

زمین + مغازه

برای فروش

18,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

80 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

3,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

185 M

نوع ملک

زیرزمین

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

8030 M

نوع ملک

تالار

پارکینگ

دارد

برای فروش

35,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

210 M

نوع ملک

زیرزمین+مغازه

برای فروش

19,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

18 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

43 M

نوع ملک

اداری

برای فروش

600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

29 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

2,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

10000 M

نوع ملک

سوله

برای فروش

15,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

18 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

650,000,000
جزئیات ملک

متراژ

97 M

نوع ملک

اداری

برای فروش

1,900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

195 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

3,900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

88 M

نوع ملک

اداری

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,056,000,000
جزئیات ملک

متراژ

60 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

2

برای فروش

550,000,000
جزئیات ملک

متراژ

85 M

نوع ملک

اداری

برای فروش

1,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

18 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

450,000,000
جزئیات ملک

متراژ

161 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای فروش

8,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

40 M

نوع ملک

اداری

برای فروش

420,000,000
جزئیات ملک

متراژ

12000 M

نوع ملک

سوله

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

40 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

32 و 8

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

275 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

6,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

29 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

18 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

18 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

1,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

41 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

6400 M

نوع ملک

کارخانه

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

22 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

1,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

15 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

سوله

برای فروش

2,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

130 M

نوع ملک

اداری

پارکینگ

ندارد

برای فروش

2,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

نوع ملک

تالار

برای فروش

1,647,058,800
جزئیات ملک

متراژ

70 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

420 M

نوع ملک

زیرزمین

برای فروش

13,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

130 M

نوع ملک

اداری

پارکینگ

ندارد

برای فروش

2,600,000,000
جزئیات ملک

لطفا دنبال کردن اینستاگرام ما فراموش نشود