نتایج جستجو

زیربنا

400 M

ورودی

از حیاط

برای فروش

70,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

180 M

ورودی

دریست

پارکینگ

سرتاسر

برای فروش

4,200,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

160 M

ورودی

دریست

پارکینگ

دارد

برای فروش

9,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

360 M

تعداد خواب

6

پارکینگ

دارد

برای فروش

10,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

160 M

ورودی

از حیاط

پارکینگ

دارد

برای فروش

7,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

335 M

تعداد خواب

0

برای فروش

27,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

150 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,800,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

193 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

7,700,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

400 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

8,100,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

360 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

8,800,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

ورودی

مشترک

پارکینگ

دارد

برای فروش

9,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

400 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

7,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

400 M

ورودی

راه جدا

برای فروش

8,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

400 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

حیاط

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

485 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

120,000,000,005
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

12,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

220 M

ورودی

راه جدا

برای فروش

5,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

18 M

تعداد خواب

0

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

145 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

حیاط

برای فروش

5,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

140 M

ورودی

مشترک

پارکینگ

ن

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

ورودی

مشترک

پارکینگ

دارد

برای فروش

8,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

280 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

440 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

7,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

480 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

8,200,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

298 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد مجزا

برای فروش

12,800,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

280 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

180 M

تعداد خواب

0

برای فروش

12,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

450 M

تعداد خواب

2

ورودی

مشترک و راه جدا

برای فروش

12,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

260 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,700,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

180 M

ورودی

از حیاط

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

640 M

ورودی

راه جدا از کوچه

پارکینگ

دارد

برای فروش

15,300,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

200 M

پارکینگ

بزرگ و به حیاط هم راه داره

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

480 M

پارکینگ

برای دو ماشین

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

400 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

9,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

320 M

ورودی

آپارتمانی

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

335 M

ورودی

‌راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,200,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

250 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

13,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

320 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

9,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,800,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

600 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

60,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

92 M

ورودی

مشترک

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,800,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

192 M

ورودی

مشترک

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,800,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

380 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,700,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

500 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

30,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

280 M

تعداد خواب

3

برای فروش

6,800,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

90 M

ورودی

راه جدا. و. مشترک

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

400 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

20,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

200 M

ورودی

از حیاط

پارکینگ

دارد

برای فروش

12,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

تعداد خواب

0

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

220 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

13,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

250 M

ورودی

از حیاط

پارکینگ

دارد

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

140 M

ورودی

مشترک

پارکینگ

ندارد

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

440 M

تعداد خواب

0

برای فروش

16,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

250 M

تعداد خواب

0

برای فروش

15,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

400 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

12,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

620 M

تعداد خواب

0

برای فروش

18,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

180 M

ورودی

دربست

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

250 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

اختصاصی

برای فروش

5,750,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

140 M

ورودی

دریست

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

تعداد خواب

4

پارکینگ

دارد

برای فروش

16,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

170 M

ورودی

از حیاط

پارکینگ

حیاط

برای فروش

7,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

350 M

تعداد خواب

4

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

7,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

400 M

تعداد خواب

0

برای فروش

12,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

264 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

30,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

120 M

ورودی

مشترک

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

600 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

16,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

860 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

43,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

230 M

ورودی

از حیاط

پارکینگ

دارد

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

220 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,200,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

900 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

42,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

380 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

سراسرس

برای فروش

8,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

205 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,200,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

360 M

ورودی

دو سرویس

پارکینگ

دارد

برای فروش

14,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

360 M

ورودی

دو سرویس

پارکینگ

دارد

برای فروش

14,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

500 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

500 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

حیاط

برای فروش

10,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

130 M

ورودی

دریست

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

340 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای فروش

15,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

550 M

تعداد خواب

4

پارکینگ

سراسری

برای فروش

18,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

135 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

100 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای فروش

3,850,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

550 M

تعداد خواب

5

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

17,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

135 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

320 M

تعداد خواب

3

ورودی

مشترک

پارکینگ

ندارد

برای فروش

15,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

860 M

پارکینگ

سرتاسر برای ۸ ماشین جا دارد

برای فروش

45,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

تعداد خواب

4

ورودی

طبقه اول جدا / دو و سوم مشترک

پارکینگ

2 عدد

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

370 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

14,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

460 M

ورودی

مشترک

پارکینگ

دارد

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

6,200,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

340 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

11,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

480 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

6,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

400 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

12,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

100 M

تعداد خواب

2

برای فروش

1,200,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

285 M

تعداد خواب

4

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,800,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

315 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

400 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

15,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

240 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

6,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

ورودی

دو نبش

پارکینگ

حیاط

برای فروش

7,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

220 M

ورودی

از حیاط

برای فروش

29,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

470 M

ورودی

مشترک

پارکینگ

دارد

برای فروش

16,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

700 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

15,300,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

700 M

ورودی

اپارتمانی

پارکینگ

یدونه دارد

برای فروش

24,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

400 M

تعداد خواب

6

ورودی

مشترک

برای فروش

30,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

260 M

ورودی

دریست

پارکینگ

دارد

برای فروش

12,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

500 M

ورودی

راجدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

180 M

ورودی

مشترک

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

200 M

ورودی

از حیاط

پارکینگ

حیاط

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

240 M

تعداد خواب

4

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

60 M

ورودی

دریست

پارکینگ

حیاط

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

250 M

ورودی

از حیاط

پارکینگ

حیاط

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

ورودی

جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

8,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

200 M

ورودی

از حیاط

پارکینگ

دارد

برای فروش

9,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

400 M

ورودی

دریست

پارکینگ

دارد

برای فروش

18,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

276 M

تعداد خواب

0

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

400 M

تعداد خواب

4

برای فروش

13,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

180 M

ورودی

دریست

پارکینگ

سراسری

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

180 M

ورودی

دریست

پارکینگ

سراسری

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

500 M

تعداد خواب

3

ورودی

راه جدا

پارکینگ

سراسری

برای فروش

15,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

730 M

ورودی

مشترک

پارکینگ

دارد

برای فروش

40,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

120 M

ورودی

مشترک

پارکینگ

دارد

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

120 M

پارکینگ

ندارد

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

420 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

16,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

80 M

ورودی

از حیاط

پارکینگ

حیاط

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

330 M

تعداد خواب

5

ورودی

راه جدا

برای فروش

16,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

225 M

تعداد خواب

0

برای فروش

15,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

1000 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

60,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

480 M

تعداد خواب

5

پارکینگ

دارد

برای فروش

6,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

180 M

ورودی

از حیاط

پارکینگ

دارد

برای فروش

9,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

130 M

ورودی

آپارتمانی

پارکینگ

اختصاصی

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

460 M

ورودی

راه جدا

برای فروش

19,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

500 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

10,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

520 M

تعداد خواب

5

برای فروش

43,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

375 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

11,200,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

735 M

تعداد خواب

0

ورودی

آپارتمانی

برای فروش

12,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

100 M

ورودی

دریست

برای فروش

1,150,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

130 M

ورودی

از حیاط

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

760 M

تعداد خواب

10

ورودی

راه جدا

برای فروش

37,000,000,000
جزئیات ملک

لطفا دنبال کردن اینستاگرام ما فراموش نشود