نتایج جستجو

زیربنا

450 M

ورودی

مشترک

پارکینگ

دارد

برای فروش

9,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

270 M

تعداد خواب

4

پارکینگ

دارد

برای فروش

6,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

370 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,400,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

290 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

300 M

تعداد خواب

0

برای فروش

12,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

320 M

تعداد خواب

3

برای فروش

4,320,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

320 M

تعداد خواب

4

برای فروش

4,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

300 M

تعداد خواب

0

برای فروش

4,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

256 M

تعداد خواب

0

برای فروش

9,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

300 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

دارد

برای فروش

جزئیات ملک

زیربنا

300 M

تعداد خواب

3

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,300,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

168 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,200,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

320 M

تعداد خواب

3

ورودی

راه جدا

برای فروش

12,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

400 M

تعداد خواب

4

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

تعداد خواب

0

برای فروش

3,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

132 M

تعداد خواب

0

برای فروش

5,100,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

400 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

6,200,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

240 M

ورودی

مشترک

پارکینگ

اختصاصی

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

480 M

تعداد خواب

8

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

9,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

275 M

تعداد خواب

0

برای فروش

15,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

150 M

تعداد خواب

2

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

270 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,050,000,000
جزئیات ملک

متراژ

215 M

تعداد خواب

4

پارکینگ

دارد

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

350 M

تعداد خواب

4

ورودی

مشترک

پارکینگ

سراسری

برای فروش

4,900,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

220 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,200,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

220 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,600,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

250 M

تعداد خواب

4

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,800,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

200 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

حیاط

برای فروش

3,700,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

440 M

تعداد خواب

5

ورودی

راه جدا

پارکینگ

برای 3 ماشین

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

تعداد خواب

5

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

371 M

تعداد خواب

0

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

780 M

تعداد خواب

0

برای فروش

16,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

140 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

700,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

540 M

تعداد خواب

0

برای فروش

7,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

290 M

تعداد خواب

4

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

301 M

ورودی

مشترک

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

450 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,300,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

280 M

تعداد خواب

4

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

800 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

18,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

450 M

پارکینگ

2عدد پارکینگ و 2عدد در حیاط

برای فروش

9,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

548 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

5,600,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

تعداد خواب

4

ورودی

راه جدا

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

210 M

تعداد خواب

3

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

210 M

تعداد خواب

3

ورودی

راه جدا

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

350 M

تعداد خواب

0

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

120 M

تعداد خواب

0

برای فروش

3,300,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

500 M

ورودی

شمالی

پارکینگ

دارد

برای فروش

6,300,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

110 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

حیاط

برای فروش

3,200,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

400 M

تعداد خواب

0

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

200 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

500 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

250 M

ورودی

جدا

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

12,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

292 M

تعداد خواب

0

برای فروش

1,752,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

400 M

تعداد خواب

6

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

450 M

تعداد خواب

8

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

230 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

80 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

420,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

120 M

ورودی

راه جدا

برای فروش

900,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

450 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

200 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,400,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

475 M

ورودی

مشترک

پارکینگ

دارد

برای فروش

9,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

195 M

ورودی

مشترک

برای فروش

7,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

340 M

تعداد خواب

0

برای فروش

1,800,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

506 M

تعداد خواب

5

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

700 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

دارد

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

390 M

تعداد خواب

0

برای فروش

12,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

263 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

300 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

ورودی

از حیاط

برای فروش

12,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

200 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

350 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

140 M

ورودی

مشترک

پارکینگ

ندارد

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

350 M

تعداد خواب

3

ورودی

دربست

پارکینگ

دارد

برای فروش

7,200,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

240 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

120 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,600,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

200 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

حیاط

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

170 M

تعداد خواب

2

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

200 M

ورودی

مشترک

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

7,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

تعداد خواب

4

برای فروش

3,600,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

420 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

اختصاصی

برای فروش

10,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

400 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

اختصاصی

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

ورودی

از حیاط

پارکینگ

حیاط

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

430 M

تعداد خواب

5

ورودی

راه جدا

پارکینگ

اختصاصی

برای فروش

6,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

550 M

تعداد خواب

3

ورودی

دوکله

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

جزئیات ملک

زیربنا

300 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

192 M

تعداد خواب

4

پارکینگ

دارد

برای فروش

950,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

238 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

150 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

180 M

ورودی

از حیاط

پارکینگ

حیاط

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

400 M

تعداد خواب

0

برای فروش

12,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

تعداد خواب

4

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,200,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

250 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,800,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

740 M

تعداد خواب

4

ورودی

راه جدا

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

9,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

258 M

تعداد خواب

0

برای فروش

7,740,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

500 M

تعداد خواب

5

برای فروش

35,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

500 M

تعداد خواب

0

برای فروش

7,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

350 M

ورودی

مشترک

پارکینگ

دارد

برای فروش

8,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

130 M

پارکینگ

2 ماشین

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

850 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

230 M

تعداد خواب

4

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

410 M

تعداد خواب

4

برای فروش

10,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

309 M

تعداد خواب

4

ورودی

راه جدا

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

تعداد خواب

0

برای فروش

800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

312 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

جزئیات ملک

زیربنا

340 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

7,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

500 M

تعداد خواب

8

ورودی

راه جدا

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

10,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

تعداد خواب

0

برای فروش

جزئیات ملک

زیربنا

340 M

تعداد خواب

0

برای فروش

15,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

340 M

تعداد خواب

0

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

590 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

16,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

400 M

ورودی

راه جدا

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

272 M

تعداد خواب

0

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

320 M

تعداد خواب

4

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

393 M

تعداد خواب

4

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

350 M

ورودی

راه جدا

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

تعداد خواب

4

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

260 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

265 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

حیاط

برای فروش

جزئیات ملک

زیربنا

240 M

ورودی

مشترک

پارکینگ

اختصاصی

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,200,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

460 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,300,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

600 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

16,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

300 M

تعداد خواب

0

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

180 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

جزئیات ملک

زیربنا

450 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

14,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

330 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

تعداد خواب

4

برای فروش

3,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

209 M

تعداد خواب

0

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

180 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

حیاط

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

140 M

تعداد خواب

2

برای فروش

1,600,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

190 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,300,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

350 M

تعداد خواب

5

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

600 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

200 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

برای فروش

جزئیات ملک

زیربنا

225 M

تعداد خواب

0

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

380 M

تعداد خواب

4

پارکینگ

دارد

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

250 M

تعداد خواب

2

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

لطفا دنبال کردن اینستاگرام ما فراموش نشود