نتایج جستجو

متراژ

1050 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

9680 M

نوع ملک

باغ. و.با غچه

ساختمان

ندارد

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

3300 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1300 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

2,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

4400 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

27,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

12000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

150 متر قدیمی

برای فروش

27,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

4400 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

ندارد

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

4400 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

ندارد

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

6100 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

30,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1350 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1700 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

دارد 40متر مجوز دار

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2000 M

نوع ملک

باغچه وباغ

ساختمان

دارد

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

4400 M

نوع ملک

زراعی

ساختمان

ندارد

برای فروش

15,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

4500 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1350 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

ندارد

برای فروش

430,000,000
جزئیات ملک

متراژ

7500 M

نوع ملک

کشاورزی

ساختمان

دارد

برای فروش

5,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2500 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

ندارد

برای فروش

560,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

ندارد

برای فروش

560,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1100 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1500 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

ندارد

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2400 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

3800 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

دارد

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

150 متر مرورزمان

برای فروش

30,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1800 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

38,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1080 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

۸۰ متری

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1650 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

دارد

برای فروش

1,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2200 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

ندارد

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

12,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

4400 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

دارد

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1300 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

کلنگی

برای فروش

2,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2266 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

22,660,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2005 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1100 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

190متر

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

750 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

دارد

برای فروش

850,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2650 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

15,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

5500 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

دارد

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

10000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

100,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

5000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

50,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

3000 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

دارد

برای فروش

2,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

4400 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد دو طبقه

برای فروش

13,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1180 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

دارد

برای فروش

6,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1400 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

ندارد

برای فروش

3,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1200 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1200 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

190 M

نوع ملک

۲۸۵۰

ساختمان

دارد

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

800 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

828 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

100 متر

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

5500 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

130 متر

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

2,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

9000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

50,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

10000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1410 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

6,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2000 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

دارد

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1800 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

900 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

5,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1500 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

7,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

900 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

ندارد

برای فروش

900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

8000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

13,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2000 M

نوع ملک

باغ و باغچه

ساختمان

دارد

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

600 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

4000 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

دارد

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

900 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

2,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

3200000 M

نوع ملک

باغ انگور و زمین

ساختمان

کلو باغ

برای فروش

1,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

900 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

190 متر 2 طبقه

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1040 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

140 متر

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

3000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

6,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

830 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

ندارد

برای فروش

1,250,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2750 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

12,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2200 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

ندارد

برای فروش

2,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

900 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

ندارد

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

6600 M

نوع ملک

باغ و باغچه

ساختمان

دارد

برای فروش

1,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

818 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

ندارد

برای فروش

800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

6000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

10,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1200 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

85 متر

برای فروش

18,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2300 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

12,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

8000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

ندارد

برای فروش

5,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

70 متر کف پارکت

برای فروش

4,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

10001 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

ندارد

برای فروش

1,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1100 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

660 M

نوع ملک

باغ والوان

ساختمان

دارد مجوز دار

برای فروش

2,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1400 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

ندارد

برای فروش

1,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

3,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1800 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

ندارد

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1500 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

ندارد

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1500 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

30 متر انباری

برای فروش

1,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120000 M

نوع ملک

زراعی

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

11000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

100,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

600 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

900 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

1,650,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1050 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

ویلا

برای فروش

9,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

800 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

30 متر بامجوز

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

3200 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

19,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

بامجوز

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1800 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

12,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

3750 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

7,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2700 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

بامجوز

برای فروش

14,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

3500 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

3,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1200 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1500000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

ندارد

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2200 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

110 متر 2 طبقه

برای فروش

2,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1330 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

11,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2800 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

13,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2100 M

نوع ملک

زراعی

ساختمان

80 متر

برای فروش

5,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2100 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

135 متر

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1300 M

نوع ملک

الوان

ساختمان

کانکس دارد

برای فروش

1,900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

4600 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

50 متر

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1500 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

دارد

برای فروش

2,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغچه

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1500 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

2,250,000,000
جزئیات ملک

متراژ

3500 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

ندارد

برای فروش

2,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1100 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

ندارد

برای فروش

1,900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

87 متر

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1400 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

9,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

800 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

5,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

800 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

5,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,050,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1400 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

60 متر

برای فروش

2,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1500 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

25,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1150 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

6,325,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

4200 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

270 متر مجوز دار

برای فروش

25,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

900 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1800 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

ندارد

برای فروش

1,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1200 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

70 متر

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1600 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

160 M

نوع ملک

ساخت و ساز

برای فروش

1,850,000,000
جزئیات ملک

متراژ

7000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

8460 M

نوع ملک

زراعی

برای فروش

1,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

15000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

5500 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

4,675,000,000
جزئیات ملک

لطفا دنبال کردن اینستاگرام ما فراموش نشود