نتایج جستجو

متراژ

1500 M

برای فروش

1,250,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1500 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

47250 M

نوع ملک

باغچه

برای فروش

20,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1400 M

نوع ملک

زراعی

ساختمان

ندارد

برای فروش

400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1300 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

950,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1293 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

ندارد

برای فروش

420,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1200 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,350,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

650,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1300 M

برای فروش

1,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2800 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

دارد

برای فروش

24,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1400 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

ندارد

برای فروش

1,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

2,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

9000 M

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1040 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

دارد

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

برای فروش

390,000,000
جزئیات ملک

متراژ

5400 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

نوع ملک

باغ

ساختمان

ویلا

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1680 M

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

6000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

3000 M

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

دارد

برای فروش

930,000,000
جزئیات ملک

متراژ

900 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

3,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1300 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1100 M

برای فروش

850,000,000
جزئیات ملک

متراژ

10000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

10,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2000 M

نوع ملک

باغچه

برای فروش

3,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

ندارد

برای فروش

680,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1500 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

دارد

برای فروش

1,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

20000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

100 متر

برای فروش

66,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1500 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

4,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

برای فروش

900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

4500 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

12,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

2,900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2200 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

2,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

850 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

2 طبقه

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

ندارد

برای فروش

850,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1500 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

دارد

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

ویلا

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

بدون مجوز

برای فروش

2,750,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1865 M

برای فروش

850,000,000
جزئیات ملک

متراژ

6000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

6000 M

نوع ملک

تجاری

ساختمان

ندارد

برای فروش

9,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

زراعی

ساختمان

ن

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

380,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1180 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

550,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

2,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

900 M

برای فروش

900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

3250 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

بامجوز

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

22000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

16000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

14,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

750,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2000 M

برای فروش

900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1200 M

برای فروش

1,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2200 M

برای فروش

1,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

4000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

ندارد

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

12000 M

برای فروش

850,000,000
جزئیات ملک

متراژ

40000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

16,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1100 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

78200 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

50,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

13800 M

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

6000 M

برای فروش

10,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

5400 M

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1100 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

7000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,750,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1800 M

ساختمان

دارد

برای فروش

800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغچه

برای فروش

700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

3,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1100 M

برای فروش

1,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1500 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

1300 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

6,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

6,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1100 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,950,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغچه

برای فروش

1,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

17760 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1100 M

برای فروش

850,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

3000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

ویلا

برای فروش

20,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

4400 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

10,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

ویلا

برای فروش

1,150,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1050 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

دارد

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

3000 M

نوع ملک

باغچه

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2000 M

برای فروش

1,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

12000 M

برای فروش

13,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1100 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

340 متر

برای فروش

3,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1700 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

900 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

4600 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

10,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

3150 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,050,000,000
جزئیات ملک

متراژ

75000 M

نوع ملک

باغ + تجاری

برای فروش

12,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

3880 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

1100 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2950 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

1,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

3000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1050 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

2,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1200 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

17,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2300 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2000 M

برای فروش

1,040,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1300 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

7000 M

نوع ملک

سردخانه

برای فروش

17,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

19000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

23,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

6000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

6,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

2,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

980 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,150,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

880,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

ندارد

برای فروش

1,060,000,000
جزئیات ملک

متراژ

12000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

12,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1870 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1830 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

2,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1200 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

5300 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

ندارد

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1150 M

نوع ملک

زراعی

ساختمان

ندارد

برای فروش

300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1300 M

نوع ملک

باغچه

برای فروش

6,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

4300 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

19,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

4400 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

968,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1200 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

ندارد

برای فروش

650,000,000
جزئیات ملک

متراژ

6600 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1050 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

650,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1050 M

برای فروش

1,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

3800 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

دارد

برای فروش

650,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2000 M

نوع ملک

باغچه

برای فروش

700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1200 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

1,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2100 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1050 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1100 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1810 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2250 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

850 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

1,150,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

350,000,000
جزئیات ملک

متراژ

10000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

13200 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

2,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1200 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

550,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2565 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

750,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1325 M

برای فروش

1,600,000,000
جزئیات ملک

لطفا دنبال کردن اینستاگرام ما فراموش نشود