نتایج جستجو

متراژ

180 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

230 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,450,000,000
جزئیات ملک

متراژ

115 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

226 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

5,650,000,000
جزئیات ملک

متراژ

154 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,464,000,000
جزئیات ملک

متراژ

95 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,140,000,000
جزئیات ملک

متراژ

195 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,850,000,000
جزئیات ملک

متراژ

165 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,062,500,000
جزئیات ملک

متراژ

135 M

تعداد خواب

2

برای فروش

1,620,000,000
جزئیات ملک

متراژ

90 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

105 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

920,000,000
جزئیات ملک

متراژ

175 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,730,000,000
جزئیات ملک

متراژ

140 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

175 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

230 M

پارکینگ

۲ عدد بدون مزاحم

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

157 M

تعداد خواب

0

برای فروش

2,041,000,000
جزئیات ملک

متراژ

162 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,268,000,000
جزئیات ملک

متراژ

101 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای فروش

900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

115 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,550,000,000
جزئیات ملک

متراژ

130 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,625,000,000
جزئیات ملک

متراژ

181 M

پارکینگ

اختصاصی

برای فروش

3,258,000,000
جزئیات ملک

متراژ

205 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,650,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

145 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,856,000,000
جزئیات ملک

متراژ

95 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

850,000,000
جزئیات ملک

متراژ

270 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

76 M

پارکینگ

ندارد

برای فروش

880,000,000
جزئیات ملک

متراژ

92 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,160,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,650,000,000
جزئیات ملک

متراژ

105 M

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,150,000,000
جزئیات ملک

متراژ

115 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,450,000,000
جزئیات ملک

متراژ

127 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,650,000,000
جزئیات ملک

متراژ

181 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,258,000,000
جزئیات ملک

متراژ

140 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

140 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

107 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,150,000,000
جزئیات ملک

متراژ

270 M

پارکینگ

دو پارکینگ بدون مزاحم

برای فروش

4,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

265 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,350,000,000
جزئیات ملک

متراژ

125 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,250,000,000
جزئیات ملک

متراژ

162 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,430,000,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

155 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,150,000,000
جزئیات ملک

متراژ

180 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

122 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

105 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,260,000,000
جزئیات ملک

متراژ

190 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

140 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,850,000,000
جزئیات ملک

متراژ

250 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

260 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

2 عدد

برای فروش

3,900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

73 M

تعداد خواب

1

پارکینگ

حیاط

برای فروش

820,000,000
جزئیات ملک

متراژ

101 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

پارکینگ

اختصاصی

برای فروش

850,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

133 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,596,000,000
جزئیات ملک

متراژ

108 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,296,000,000
جزئیات ملک

متراژ

224 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,912,000,000
جزئیات ملک

متراژ

119 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,428,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,560,000,000
جزئیات ملک

متراژ

78 M

تعداد خواب

1

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

153 M

پارکینگ

اختصاصی

برای فروش

2,060,000,000
جزئیات ملک

متراژ

175 M

پارکینگ

اختصاصی

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

85 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

236 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,360,000,000
جزئیات ملک

متراژ

111 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم همکف

برای فروش

1,340,000,000
جزئیات ملک

متراژ

89 M

تعداد خواب

1

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,450,000,000
جزئیات ملک

متراژ

195 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,095,000,000
جزئیات ملک

متراژ

65 M

پارکینگ

ندارد

برای فروش

780,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

103 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

980,000,000
جزئیات ملک

متراژ

85 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

125 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,437,500,000
جزئیات ملک

متراژ

125 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,437,500,000
جزئیات ملک

متراژ

210 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,150,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

185 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

115 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

132 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

75 M

تعداد خواب

1

پارکینگ

ندارد

برای فروش

700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

265 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,350,000,000
جزئیات ملک

متراژ

290 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

5,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

161 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,093,000,000
جزئیات ملک

متراژ

121 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,694,000,000
جزئیات ملک

متراژ

142 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

121 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,450,000,000
جزئیات ملک

متراژ

97 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,050,000,000
جزئیات ملک

متراژ

170 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,380,000,000
جزئیات ملک

متراژ

105 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,150,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

237 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,673,500,000
جزئیات ملک

متراژ

138 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,863,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,320,000,000
جزئیات ملک

متراژ

189 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,268,000,000
جزئیات ملک

متراژ

85 M

تعداد خواب

2

برای فروش

650,000,000
جزئیات ملک

متراژ

75 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

حیاط

برای فروش

820,000,000
جزئیات ملک

متراژ

102 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

750 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

10,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

250 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

110 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,320,000,000
جزئیات ملک

متراژ

103 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای فروش

970,000,000
جزئیات ملک

متراژ

83 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

954,500,000
جزئیات ملک

متراژ

195 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,437,500,000
جزئیات ملک

متراژ

170 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,950,000,000
جزئیات ملک

متراژ

125 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,537,500,000
جزئیات ملک

متراژ

94 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,350,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

87 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

116 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,392,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

950,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,150,000,000
جزئیات ملک

متراژ

140 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,560,000,000
جزئیات ملک

متراژ

128 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

82 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

134 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,541,000,000
جزئیات ملک

متراژ

95 M

پارکینگ

اختصاصی

برای فروش

780,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

75 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای فروش

800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

140 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

همکف

برای فروش

1,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

85 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

650,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

155 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,860,000,000
جزئیات ملک

متراژ

70 M

تعداد خواب

1

پارکینگ

دارد

برای فروش

750,000,000
جزئیات ملک

متراژ

126 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

210 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,045,000,000
جزئیات ملک

متراژ

96 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

750,000,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,325,000,000
جزئیات ملک

متراژ

130 M

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

105 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,155,000,000
جزئیات ملک

متراژ

126 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,450,000,000
جزئیات ملک

متراژ

124 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

105 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

850,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

140 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,560,000,000
جزئیات ملک

متراژ

90 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,440,000,000
جزئیات ملک

متراژ

155 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,860,000,000
جزئیات ملک

متراژ

180 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,250,000,000
جزئیات ملک

متراژ

197 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,700,000,000
جزئیات ملک

لطفا دنبال کردن اینستاگرام ما فراموش نشود