نتایج جستجو

متراژ

172 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

6,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

185 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,330,000,000
جزئیات ملک

متراژ

118 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

118 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

109 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

تعداد خواب

3

برای فروش

3,000,000
جزئیات ملک

متراژ

130 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

81 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,458,000,000
جزئیات ملک

متراژ

95 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

88 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

75 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

145 M

پارکینگ

بدون مزاحم کف

برای فروش

3,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

85 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,250,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,870,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

پارکینگ

اختصاصی

برای فروش

1,450,000,000
جزئیات ملک

متراژ

80 M

پارکینگ

ندارد

برای فروش

800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

112 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

122 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

327 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

12,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

210 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

7,350,000,000
جزئیات ملک

متراژ

109 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,830,000,000
جزئیات ملک

متراژ

109 M

پارکینگ

دادد

برای فروش

2,830,000,000
جزئیات ملک

متراژ

125 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,250,000,000
جزئیات ملک

متراژ

138 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

145 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,190,000,000
جزئیات ملک

متراژ

169 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

260 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

6,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

240 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

7,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

169 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

114 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

98 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

95 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

80 M

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

415 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

102 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,142,000,000
جزئیات ملک

متراژ

114 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

115 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

85 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,250,000,000
جزئیات ملک

متراژ

115 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,550,000,000
جزئیات ملک

متراژ

115 M

برای فروش

2,550,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

85 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,780,000,000
جزئیات ملک

متراژ

145 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,770,000,000
جزئیات ملک

متراژ

105 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,750,000,000
جزئیات ملک

متراژ

580 M

پارکینگ

ندارد

برای فروش

4,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

130 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

95 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,150,000
جزئیات ملک

متراژ

88 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,150,000,000
جزئیات ملک

متراژ

250 M

پارکینگ

اختصاصی

برای فروش

5,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

218 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

6,350,000,000
جزئیات ملک

متراژ

163 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

115 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,650,000,000
جزئیات ملک

متراژ

90 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,750,000,000
جزئیات ملک

متراژ

115 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

115 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,670,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,550,000,000
جزئیات ملک

متراژ

127 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,750,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,250,000,000
جزئیات ملک

متراژ

660 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

14,520,000,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

پارکینگ

3تا پارکینگ

برای فروش

2,175,000,000
جزئیات ملک

متراژ

222 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,950,000,000
جزئیات ملک

متراژ

112 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,360,000,000
جزئیات ملک

متراژ

127 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

127 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

169 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

160 M

پارکینگ

ندارد

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

240 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

7,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

135 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

163 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

135 M

پارکینگ

بدون مزاحم همکف

برای فروش

3,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

170 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

75 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

950,000,000
جزئیات ملک

متراژ

135 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

67 M

تعداد خواب

0

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

180 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

5,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

160 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,840,000,000
جزئیات ملک

متراژ

84 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,250,000,000
جزئیات ملک

متراژ

84 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

230 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

109 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

85 M

پارکینگ

اختصاصی

برای فروش

1,140,000,000
جزئیات ملک

متراژ

85 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,140,000,000
جزئیات ملک

متراژ

218 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

6,540,000,000
جزئیات ملک

متراژ

160 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,840,000,000
جزئیات ملک

متراژ

172 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

190 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

5,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

205 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

5,250,000,000
جزئیات ملک

متراژ

89 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

220 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

6,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

118 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

180 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

2 عدد

برای فروش

3,420,000,000
جزئیات ملک

متراژ

115 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

108 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

225240 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

7,440,000,000
جزئیات ملک

متراژ

170 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

5,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

235 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

7,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

155 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

250 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

6,250,000,000
جزئیات ملک

متراژ

165 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

184 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,048,000,000
جزئیات ملک

متراژ

84 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

105 M

پارکینگ

ندارد

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

97 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,350,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

تعداد خواب

2

برای فروش

1,680,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای فروش

2,320,000,000
جزئیات ملک

متراژ

240 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

7,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

240 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

135 M

تعداد خواب

2

برای فروش

3,105,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

125 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

90 M

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,710,000,000
جزئیات ملک

متراژ

210 M

پارکینگ

اختصاصی

برای فروش

6,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

270 M

پارکینگ

اختصاصی

برای فروش

9,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

240 M

پارکینگ

بدون مزاحم همکف

برای فروش

7,920,000,000
جزئیات ملک

متراژ

114 M

پارکینگ

اختصاصی بدون مزاحم

برای فروش

1,650,000,000
جزئیات ملک

متراژ

101 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,850,000,000
جزئیات ملک

متراژ

102 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

146 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,920,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

210 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

اختصاصی

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

280 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

6,440,000,000
جزئیات ملک

متراژ

230 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

5,540,000,000
جزئیات ملک

متراژ

162 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

90 M

تعداد خواب

2

برای فروش

1,750,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,420,000,000
جزئیات ملک

متراژ

205 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

6,970,000,000
جزئیات ملک

متراژ

205 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

7,585,000,000
جزئیات ملک

لطفا دنبال کردن اینستاگرام ما فراموش نشود