نتایج جستجو

متراژ

115 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

103 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

125 M

پارکینگ

بدون مزاحم رمپ

برای فروش

3,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

75 M

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,550,000,000
جزئیات ملک

متراژ

122 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

137 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,699,000,000
جزئیات ملک

متراژ

180 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

35,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

168 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

48,720,000
جزئیات ملک

متراژ

104 M

تعداد خواب

0

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

پارکینگ

ندارد

برای فروش

2,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

128 M

پارکینگ

بدون مزاحم کف

برای فروش

3,328,000,000
جزئیات ملک

متراژ

147 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

75 M

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

75 M

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

117 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

با مزاحم

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

250 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

7,250,000,000
جزئیات ملک

متراژ

85 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

170 M

پارکینگ

بدون مزاحم کف

برای فروش

6,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

190 M

تعداد خواب

3

برای فروش

5,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

155 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

230 M

پارکینگ

بدون مزاحم رمپ

برای فروش

9,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

135 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

135 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

135 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

135 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

131 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

101 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

131 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,930,000,000
جزئیات ملک

متراژ

213 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

5,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

170 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

140 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,620,000,000
جزئیات ملک

متراژ

133 M

تعداد خواب

0

برای فروش

4,389,000,000
جزئیات ملک

متراژ

183 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

6,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

90 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

139 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

135 M

پارکینگ

بدون مزاحم کف

برای فروش

3,650,000,000
جزئیات ملک

متراژ

128 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

210 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

7,350,000,000
جزئیات ملک

متراژ

165 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

5,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

137 M

تعداد خواب

2

برای فروش

3,836,000,000
جزئیات ملک

متراژ

125 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

172 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

145 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

102 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

105 M

تعداد خواب

2

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

145 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,850,000,000
جزئیات ملک

متراژ

197 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

5,319,000,000
جزئیات ملک

متراژ

96 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,650,000,000
جزئیات ملک

متراژ

80 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,450,000,000
جزئیات ملک

متراژ

107 M

پارکینگ

ندارد

برای فروش

2,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

95 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

230 M

پارکینگ

بدون مزاحم ( ۲عدد خود مزاحم )

برای فروش

9,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

115 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,025,000,000
جزئیات ملک

متراژ

160 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

147 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

125 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

165 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

5,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

93 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,450,000,000
جزئیات ملک

متراژ

155 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

85 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

75 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,550,000,000
جزئیات ملک

متراژ

155 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

130 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,550,000,000
جزئیات ملک

متراژ

112 M

پارکینگ

با مزاحم

برای فروش

3,192,000,000
جزئیات ملک

متراژ

152 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,724,000,000
جزئیات ملک

متراژ

125 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

290 M

پارکینگ

دارد.۲تا

برای فروش

42,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

140 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

170 M

پارکینگ

بدون مزاحم کف

برای فروش

4,250,000,000
جزئیات ملک

متراژ

185 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

مشاع

برای فروش

4,250,000,000
جزئیات ملک

متراژ

170 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,950,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

7,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

125 M

پارکینگ

ندارد

برای فروش

3,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,660,000,000
جزئیات ملک

متراژ

160 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,280,000,000
جزئیات ملک

متراژ

153 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

230 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

5,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

پارکینگ

مشاع

برای فروش

2,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

210 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

8,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

7,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

30,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

250 M

پارکینگ

۲ پارکینگ

برای فروش

11,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

135 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,590,000,000
جزئیات ملک

متراژ

64 M

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

108 M

پارکینگ

دو پارکینگ

برای فروش

3,850,000,000
جزئیات ملک

متراژ

275 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

8,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

270 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

8,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

127 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

اختصاصی

برای فروش

3,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

ندارد

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

65 M

پارکینگ

محوطه

برای فروش

1,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

95 M

پارکینگ

مشاع

برای فروش

2,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

125 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

195 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,450,000,000
جزئیات ملک

متراژ

218 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

175 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

6,125,000,000
جزئیات ملک

متراژ

130 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,250,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

126 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,360,000,000
جزئیات ملک

متراژ

180 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

5,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

165 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

5,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

88 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

185 M

تعداد خواب

3

برای فروش

8,325,000,000
جزئیات ملک

متراژ

130 M

پارکینگ

اختصاصی همکف

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

85 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,550,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

6,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

78 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

179 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

90 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

180 M

پارکینگ

با مزاحم همکف

برای فروش

3,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,750,000,000
جزئیات ملک

متراژ

130 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

با مزاحم در سند عملا بدون مزاحم

برای فروش

3,510,000,000
جزئیات ملک

متراژ

220 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

8,140,000,000
جزئیات ملک

متراژ

108 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

141 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

پارکینگ

ندارد

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

تعداد خواب

2

پارکینگ

اختصاصی

برای فروش

1,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

170 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,850,000,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

95 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

145 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,350,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

160 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

183 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

7,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

164 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

107 M

پارکینگ

اختصاصی

برای فروش

1,850,000,000
جزئیات ملک

متراژ

105 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

اختصاصی

برای فروش

1,900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

145 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,640,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,650,000,000
جزئیات ملک

لطفا دنبال کردن اینستاگرام ما فراموش نشود