نتایج جستجو

متراژ

125 M

تعداد خواب

2

برای فروش

3,125,000,000
جزئیات ملک

متراژ

108 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,944,000,000
جزئیات ملک

متراژ

130 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,990,000,000
جزئیات ملک

متراژ

160 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

تعداد خواب

3

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

165 M

پارکینگ

بدون مزاحم کف

برای فروش

4,130,000,000
جزئیات ملک

متراژ

170 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,750,000,000
جزئیات ملک

متراژ

134 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

163 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

107 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

950,000,000
جزئیات ملک

متراژ

118 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,770,000,000
جزئیات ملک

متراژ

108 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

عملا بدون مزاحم

برای فروش

1,650,000,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

130 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

220 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

102 M

تعداد خواب

0

برای فروش

1,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

163 M

پارکینگ

بدون مزاحم کف

برای فروش

3,250,000,000
جزئیات ملک

متراژ

125 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

173 M

پارکینگ

بدون مزاحم کف

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

106 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

143 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,350,000,000
جزئیات ملک

متراژ

135 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,160,000,000
جزئیات ملک

متراژ

320 M

پارکینگ

۲ پارکینگ

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

188 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,950,000,000
جزئیات ملک

متراژ

275 M

پارکینگ

۲ پارکینگ

برای فروش

11,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

115 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,850,000,000
جزئیات ملک

متراژ

185 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,145,000,000
جزئیات ملک

متراژ

185 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,145,000,000
جزئیات ملک

متراژ

185 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,145,000,000
جزئیات ملک

متراژ

185 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,145,000,000
جزئیات ملک

متراژ

185 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

33,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

260 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,450,000,000
جزئیات ملک

متراژ

186 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,550,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

167 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,650,000,000
جزئیات ملک

متراژ

167 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,650,000,000
جزئیات ملک

متراژ

176 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,350,000,000
جزئیات ملک

متراژ

63 M

تعداد خواب

1

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

579,600,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

170 M

تعداد خواب

3

برای فروش

3,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

196 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,356,000,000
جزئیات ملک

متراژ

198 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

105 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,185,000,000
جزئیات ملک

متراژ

122 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

95 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

105 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,480,000,000
جزئیات ملک

متراژ

108 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

153 M

پارکینگ

اختصاصی

برای فروش

2,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

118 M

پارکینگ

مشاع

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

170 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,720,000,000
جزئیات ملک

متراژ

153 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

91 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,170,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,160,000,000
جزئیات ملک

متراژ

133 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

145 M

تعداد خواب

0

برای فروش

3,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

185 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

85 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

850,000,000
جزئیات ملک

متراژ

87 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,240,000,000
جزئیات ملک

متراژ

130 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

103 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,854,000,000
جزئیات ملک

متراژ

225 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

135 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,362,000,000
جزئیات ملک

متراژ

135 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,362,000,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,625,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,040,000,000
جزئیات ملک

متراژ

130 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,250,000,000
جزئیات ملک

متراژ

113 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

185 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,145,000,000
جزئیات ملک

متراژ

155 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,550,000,000
جزئیات ملک

متراژ

155 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,550,000,000
جزئیات ملک

متراژ

145 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,320,000,000
جزئیات ملک

متراژ

230 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

5,750,000,000
جزئیات ملک

متراژ

192 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,840,000,000
جزئیات ملک

متراژ

102 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,581,000,000
جزئیات ملک

متراژ

220 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

165 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

106 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

160 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,320,000,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,340,000,000
جزئیات ملک

متراژ

115 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,780,000,000
جزئیات ملک

متراژ

230 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

360 M

تعداد خواب

4

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

10,080,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

188 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,384,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

تعداد خواب

2

برای فروش

1,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

210 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

112 M

پارکینگ

اختصاصی

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

187 M

تعداد خواب

3

برای فروش

3,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

165 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,135,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

87 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,450,000,000
جزئیات ملک

متراژ

185 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,162,500,000
جزئیات ملک

متراژ

260 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

پارکینگ

ندارد

برای فروش

2,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

121 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,950,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

260 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

2 عدد بدون مزاحم

برای فروش

7,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

140 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,380,000,000
جزئیات ملک

متراژ

165 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,150,000,000
جزئیات ملک

متراژ

192 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

پارکینگ

بدون مزاحم کف

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

116 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,650,000,000
جزئیات ملک

متراژ

109 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

138 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,208,000,000
جزئیات ملک

متراژ

152 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,295,000,000
جزئیات ملک

متراژ

175 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

5,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

113 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

185 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,070,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

101 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

109 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

181 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,950,000,000
جزئیات ملک

متراژ

155 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,325,000,000
جزئیات ملک

متراژ

109 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

115,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

130 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,080,000,000
جزئیات ملک

متراژ

91 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,350,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,375,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

185 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,145,000,000
جزئیات ملک

متراژ

134 M

پارکینگ

دارد بدون مزاحم

برای فروش

3,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

197 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

115 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,850,000,000
جزئیات ملک

متراژ

136 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,176,000,000
جزئیات ملک

متراژ

187 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,780,000,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,950,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,450,000,000
جزئیات ملک

لطفا دنبال کردن اینستاگرام ما فراموش نشود