نتایج جستجو

متراژ

156 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

148 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,470,000,000
جزئیات ملک

متراژ

198 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

6,950,000,000
جزئیات ملک

متراژ

175 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

5,750,000,000
جزئیات ملک

متراژ

170 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

96 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

108 M

پارکینگ

ندارد

برای فروش

2,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

98 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

138 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

165 M

تعداد خواب

3

برای فروش

5,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

210 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

6,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

135 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

180 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

7,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

160 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,240,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

پارکینگ

ندارد

برای فروش

3,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

130 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

182 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

6,006,000,000
جزئیات ملک

متراژ

105 M

پارکینگ

با مزاحم

برای فروش

3,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

135 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

14,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

102 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

131 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

117 M

پارکینگ

پادکینگ

برای فروش

3,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

192 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

6,720,000,000
جزئیات ملک

متراژ

105 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,950,000,000
جزئیات ملک

متراژ

115 M

تعداد خواب

0

برای فروش

3,550,000,000
جزئیات ملک

متراژ

74 M

تعداد خواب

2

برای فروش

1,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

74 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

80 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,760,000,000
جزئیات ملک

متراژ

133 M

پارکینگ

پارکینگ طبقه منفی یک مشاع

برای فروش

3,730,000,000
جزئیات ملک

متراژ

187 M

پارکینگ

دارد همکف بدون مزاحم

برای فروش

5,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

118 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

118 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,127,000,000
جزئیات ملک

متراژ

145 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

225 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

11,250,000,000
جزئیات ملک

متراژ

194 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

2 عدد

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

80 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

6,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

181 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,887,000,000
جزئیات ملک

متراژ

137 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

131 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

95 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

227 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

7,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

پارکینگ

ندارد

برای فروش

3,900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,820,000,000
جزئیات ملک

متراژ

232 M

تعداد خواب

0

برای فروش

8,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

135 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

225 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

135 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

117 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,042,000,000
جزئیات ملک

متراژ

115 M

تعداد خواب

2

برای فروش

3,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

75 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,870,000,000
جزئیات ملک

متراژ

134 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

85 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

مشاع

برای فروش

1,650,000,000
جزئیات ملک

متراژ

78 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

91 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,650,000,000
جزئیات ملک

متراژ

108 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

با مزاحم

برای فروش

3,750,000,000
جزئیات ملک

متراژ

81 M

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

173 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

98 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,750,000,000
جزئیات ملک

متراژ

165 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

106 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

180 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم همکف

برای فروش

4,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

107 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

همکف

برای فروش

2,140,000,000
جزئیات ملک

متراژ

187 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

7,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

140 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

130 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

122 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,172,000,000
جزئیات ملک

متراژ

105 M

پارکینگ

مشاع

برای فروش

3,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

156 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

143 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

119 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

88 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای فروش

2,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

140 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

135 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

210 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

7,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

160 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

145 M

تعداد خواب

2

برای فروش

3,900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

122 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

128 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای فروش

4,096,000,000
جزئیات ملک

متراژ

86 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,050,000,000
جزئیات ملک

متراژ

90 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

184 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

113 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

عملا بدون مزاحم

برای فروش

2,900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

209 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

7,733,000,000
جزئیات ملک

متراژ

250 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

9,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

125 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,375,000,000
جزئیات ملک

متراژ

250 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

9,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

77 M

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,848,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

5,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

138 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,450,000,000
جزئیات ملک

متراژ

130 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

85 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

230 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

9,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

103 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

90 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

250 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

9,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

6,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

195 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

9,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

220 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

7,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

108 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

138 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

220 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

6,270,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

5,850,000,000
جزئیات ملک

متراژ

220 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

7,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

116 M

تعداد خواب

2

برای فروش

4,292,000,000
جزئیات ملک

متراژ

155 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

65 M

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,850,000,000
جزئیات ملک

متراژ

109 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

140 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

6,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

180 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

210 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

5,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

184 M

پارکینگ

اختصاصی

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

205 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

5,330,000,000
جزئیات ملک

متراژ

101 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,626,000,000
جزئیات ملک

متراژ

171 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

5,130,000,000
جزئیات ملک

متراژ

167 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

105 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,780,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,360,000,000
جزئیات ملک

متراژ

108 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

125 M

پارکینگ

با مزاحم

برای فروش

2,250,000,000
جزئیات ملک

متراژ

230 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

7,360,000,000
جزئیات ملک

متراژ

141 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,250,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

95 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,800,000,000
جزئیات ملک

لطفا دنبال کردن اینستاگرام ما فراموش نشود