نتایج جستجو

متراژ

98 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,180,000,000
جزئیات ملک

متراژ

180 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

75 M

تعداد خواب

0

برای فروش

370,000,000
جزئیات ملک

متراژ

85 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

220 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,180,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,760,000,000
جزئیات ملک

متراژ

220 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,320,000,000
جزئیات ملک

متراژ

115 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,495,000,000
جزئیات ملک

متراژ

230 M

تعداد خواب

3

برای فروش

3,680,000,000
جزئیات ملک

متراژ

80 M

پارکینگ

ندارد

برای فروش

850,000,000
جزئیات ملک

متراژ

195 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,632,500,000
جزئیات ملک

متراژ

162 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

2 عدد

برای فروش

2,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,650,000,000
جزئیات ملک

متراژ

151 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

ندارد

برای فروش

2,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

68 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

ندارد

برای فروش

700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

170 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,850,000,000
جزئیات ملک

متراژ

115 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,280,000,000
جزئیات ملک

متراژ

260 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,120,000,000
جزئیات ملک

متراژ

127 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

104 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,372,000,000
جزئیات ملک

متراژ

156 M

پارکینگ

اختصاصی

برای فروش

1,310,000,000
جزئیات ملک

متراژ

90 M

پارکینگ

اختصاصی

برای فروش

801,000,000
جزئیات ملک

متراژ

90 M

پارکینگ

اختصاصی

برای فروش

801,000,000
جزئیات ملک

متراژ

133 M

پارکینگ

اختصاصی

برای فروش

1,123,850,000
جزئیات ملک

متراژ

212 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

75 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

840,000,000
جزئیات ملک

متراژ

190 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,565,000,000
جزئیات ملک

متراژ

107 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

114 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,480,000,000
جزئیات ملک

متراژ

85 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,050,000,000
جزئیات ملک

متراژ

80 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

172 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,950,000,000
جزئیات ملک

متراژ

250 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

192 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

اختصاصی

برای فروش

2,016,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,980,000,000
جزئیات ملک

متراژ

127 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

121 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,530,000
جزئیات ملک

متراژ

165 M

تعداد خواب

3

برای فروش

2,145,000,000
جزئیات ملک

متراژ

76 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

940,000,000
جزئیات ملک

متراژ

107 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

127 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,460,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,155,000,000
جزئیات ملک

متراژ

180 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,520,000,000
جزئیات ملک

متراژ

210 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,730,000,000
جزئیات ملک

متراژ

220 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,070,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,430,000,000
جزئیات ملک

متراژ

115 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,437,500,000
جزئیات ملک

متراژ

142 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

175 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,187,500,000
جزئیات ملک

متراژ

145 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,740,000,000
جزئیات ملک

متراژ

103 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

985,000,000
جزئیات ملک

متراژ

80 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای فروش

830,000,000
جزئیات ملک

متراژ

127 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,778,000,000
جزئیات ملک

متراژ

115 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,380,000,000
جزئیات ملک

متراژ

147 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,911,000,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

220 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,960,000,000
جزئیات ملک

متراژ

87 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,131,000,000
جزئیات ملک

متراژ

186 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,750,000,000
جزئیات ملک

متراژ

156 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,950,000,000
جزئیات ملک

متراژ

181 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,485,000,000
جزئیات ملک

متراژ

210 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

230 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,220,000,000
جزئیات ملک

متراژ

255 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,080,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

تعداد خواب

3

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,130,000,000
جزئیات ملک

متراژ

84 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای فروش

790,000,000
جزئیات ملک

متراژ

175 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

105 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

174 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,132,000,000
جزئیات ملک

متراژ

125 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

195 M

پارکینگ

دارد ۲ عدد

برای فروش

3,900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

108 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,570,000,000
جزئیات ملک

متراژ

115 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

160 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

حیاط

برای فروش

1,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

220 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,960,000,000
جزئیات ملک

متراژ

185 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,250,000,000
جزئیات ملک

متراژ

163 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,151,600,000
جزئیات ملک

متراژ

90 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,190,000,000
جزئیات ملک

متراژ

290 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

5,220,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,450,000,000
جزئیات ملک

متراژ

156 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

105 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

105 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

107 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,230,000,000
جزئیات ملک

متراژ

135 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

185 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

126 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

126 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,290,000,000
جزئیات ملک

متراژ

190 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,375,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,440,000,000
جزئیات ملک

متراژ

113 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,150,000,000
جزئیات ملک

متراژ

105 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

105 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

105 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

84 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

103 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,250,000,000
جزئیات ملک

متراژ

85 M

تعداد خواب

1

پارکینگ

حیاط

برای فروش

230,000,000
جزئیات ملک

متراژ

203 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

173 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

113 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,150,000,000
جزئیات ملک

متراژ

105 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

210 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

187 M

تعداد خواب

3

برای فروش

4,115,000,000
جزئیات ملک

متراژ

210 M

پارکینگ

2 پارکینگ

برای فروش

3,780,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

171 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,479,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

78 M

تعداد خواب

1

پارکینگ

حیاط

برای فروش

860,000,000
جزئیات ملک

متراژ

115 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

13,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

145 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

174 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,950,000,000
جزئیات ملک

متراژ

170 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,785,000,000
جزئیات ملک

متراژ

140 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

125 M

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

125 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

106 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,484,000,000
جزئیات ملک

متراژ

133 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,130,000,000
جزئیات ملک

متراژ

107 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

80 M

پارکینگ

ندارد

برای فروش

800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

90 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

126 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,380,000,000
جزئیات ملک

متراژ

98 M

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

105 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

980,000,000
جزئیات ملک

متراژ

106 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,272,000,000
جزئیات ملک

متراژ

220 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

5,720,000,000
جزئیات ملک

متراژ

160 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,920,000,000
جزئیات ملک

متراژ

185 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,960,000,000
جزئیات ملک

متراژ

130 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,560,000,000
جزئیات ملک

متراژ

175 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

ندارد

برای فروش

2,537,500,000
جزئیات ملک

متراژ

270 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم-2 تا

برای فروش

4,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

112 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,456,000,000
جزئیات ملک

متراژ

105 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

910,000,000
جزئیات ملک

متراژ

153 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,520,000,000
جزئیات ملک

متراژ

180 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,520,000,000
جزئیات ملک

متراژ

78 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

858,000,000
جزئیات ملک

متراژ

63 M

تعداد خواب

1

پارکینگ

ندارد

برای فروش

730,000,000
جزئیات ملک

متراژ

138 M

تعداد خواب

2

برای فروش

2,070,000,000
جزئیات ملک

متراژ

80 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

75 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

550,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

86 M

پارکینگ

با مزاحم

برای فروش

1,070,000,000
جزئیات ملک

لطفا دنبال کردن اینستاگرام ما فراموش نشود