نتایج جستجو

متراژ

58 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ الوان

تعداد خواب

۲

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

105 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,150,000,000
جزئیات ملک

متراژ

80 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

4,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

نوع ملک

اداری

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

50 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

۱

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

88 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

۲

پارکینگ

ندارد

برای فروش

2,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

9000 M

نوع ملک

صنعتی

برای فروش

16,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

7200 M

نوع ملک

صنعتی

برای فروش

18,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

63 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

300 M

نوع ملک

زیرزمین

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

24,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

11 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

95 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

2

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

80 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

ندارد

پارکینگ

ندارد

برای فروش

2,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

72 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

1,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

32 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

23000 M

نوع ملک

سوله

برای فروش

12,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

نوع ملک

اداری

پارکینگ

ندارد

برای فروش

4,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

146 M

نوع ملک

اداری

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,256,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

360 M

نوع ملک

زیرزمین

تعداد خواب

۱

پارکینگ

ندارد

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

18 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

125 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

9,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

13 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

بدون اتاق

پارکینگ

ندارد

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

18 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

3,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

27 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

3,850,000,000
جزئیات ملک

متراژ

30 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

3,150,000,000
جزئیات ملک

متراژ

256 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

12,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

46 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

6,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

34 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

6,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

۲

پارکینگ

ندارد

برای فروش

5,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

10 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

2,650,000,000
جزئیات ملک

متراژ

35 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

47 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

0

برای فروش

1,034,000,000
جزئیات ملک

متراژ

73 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

86 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

۲

پارکینگ

ندارد

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

86 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

۲

پارکینگ

ندارد

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

76 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

2

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

70 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

3,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

114 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

11,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

27 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

31 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

7,130,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

15,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

117 M

نوع ملک

اداری

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

27 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

25,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

40 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

12,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

24 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

۰

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

21 M

نوع ملک

مغازه

پارکینگ

ندارد

برای فروش

2,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

60 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

ندارد

پارکینگ

ندارد

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

190 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

9,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

13,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

ندارد

پارکینگ

اختصاصی

برای فروش

12,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

29 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

4,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

16 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

16 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

80 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

بدون اطاق

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

5200 M

نوع ملک

سوله

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

160 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

48,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

435 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

۱

برای فروش

20,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

270 M

نوع ملک

صنعتی

تعداد خواب

1

برای فروش

2,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

89 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

40 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

11,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

15 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

۰

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

44 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

۰

پارکینگ

۰

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

27 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

75 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

۲

پارکینگ

ندارد

برای فروش

3,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

15000 M

نوع ملک

سوله

برای فروش

9,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

80 M

نوع ملک

اداری

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

16 M

نوع ملک

زیرزمین

تعداد خواب

ندارد

پارکینگ

ندارد

برای فروش

800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

115 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای فروش

2,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

16 M

نوع ملک

زیرزمین

تعداد خواب

ندارد

پارکینگ

ندارد

برای فروش

800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

19 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

18,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

140 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

47 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

داره

پارکینگ

ندارد

برای فروش

7,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

7,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

33 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

ندارد

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

برای فروش

10,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

50 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

1

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

75 M

نوع ملک

اداری

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,250,000,000
جزئیات ملک

متراژ

72 M

نوع ملک

زیرزمین

برای فروش

950,000,000
جزئیات ملک

متراژ

22 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

1,850,000,000
جزئیات ملک

متراژ

165 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

24 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

6,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

105 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

78 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

۱

برای فروش

2,340,000,000
جزئیات ملک

متراژ

30 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

۰

برای فروش

1,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

46 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

102 M

نوع ملک

اداری

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,250,000,000
جزئیات ملک

متراژ

115 M

نوع ملک

زیرزمین

تعداد خواب

۲

پارکینگ

ندارد

برای فروش

850,000,000
جزئیات ملک

متراژ

70 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای فروش

800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

30 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

1,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

650 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

18 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

86 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

2

برای فروش

2,408,000,000
جزئیات ملک

متراژ

20 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

12,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

72 M

نوع ملک

زیرزمین

تعداد خواب

بدون اتاق

پارکینگ

ندارد

برای فروش

950,000,000
جزئیات ملک

متراژ

43 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

ندارد

پارکینگ

ندارد

برای فروش

35,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

71 M

نوع ملک

اداری

برای فروش

530,000,000
جزئیات ملک

متراژ

160 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

27,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

96 M

نوع ملک

اداری

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

33 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

۰

برای فروش

1,850,000,000
جزئیات ملک

متراژ

50 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

۱

برای فروش

1,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

90 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

بدون اطاق

پارکینگ

سراسری

برای فروش

12,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

20 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

45 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

بدون اطاق

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

100 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

50 M

برای فروش

30,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

73 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

۲

برای فروش

1,250,000,000
جزئیات ملک

متراژ

27 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

180 M

نوع ملک

زیرزمین

تعداد خواب

۳

پارکینگ

دارد

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

13 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

3000 M

نوع ملک

صنعتی

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

100 M

نوع ملک

مغازه

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

نوع ملک

مغازه

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

10 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

10,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

13 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

19 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

25 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

ندارد

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

28 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

3,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

160 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

6,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2000 M

نوع ملک

صنعتی

برای فروش

17,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

18 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

2,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

145 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

9,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

7680 M

نوع ملک

کارخانه

برای فروش

45,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

116 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

2

برای فروش

4,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

158 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

2

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

50 M

نوع ملک

اداری

برای فروش

800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

65 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

228 M

نوع ملک

زیرزمین

برای فروش

9,120,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2500 M

نوع ملک

سالن

برای فروش

25,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1500 M

نوع ملک

کارخانه

برای فروش

15,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

95 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

ندارد

پارکینگ

ندارد

برای فروش

10,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

ندارد

برای فروش

27,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

300 M

نوع ملک

زیرزمین

برای فروش

35,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

180 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

۱

برای فروش

40,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

137 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

21,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

130 M

نوع ملک

زیرزمین

برای فروش

2,600,000,000
جزئیات ملک

لطفا دنبال کردن اینستاگرام ما فراموش نشود