نتایج جستجو

متراژ

45 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

2,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

4000 M

نوع ملک

صنعتی

تعداد خواب

۵

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

35 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

16

برای فروش

950,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2600 M

نوع ملک

کارگاه

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1850 M

نوع ملک

باغ و مغازه

برای فروش

14,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

85 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

105 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

1

پارکینگ

ندارد

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

22 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

12,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

20 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

2,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

62 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

3

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

186 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای فروش

832,500,000
جزئیات ملک

متراژ

580 M

نوع ملک

رستوران

برای فروش

9,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

107 M

تعداد خواب

2

برای فروش

1,926,000,000
جزئیات ملک

متراژ

356 M

نوع ملک

زیرزمین

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

2,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

10000 M

نوع ملک

کارخانه

برای فروش

20,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

154 M

برای فروش

3,080,000,000
جزئیات ملک

متراژ

107 M

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

376 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

32,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

4000 M

نوع ملک

تالار

برای فروش

16,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

65 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

850 M

نوع ملک

کاراژ

برای فروش

18,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

8800 M

نوع ملک

سردخانه

برای فروش

60,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

56 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

1,750,000,000
جزئیات ملک

متراژ

185 M

نوع ملک

زیرزمین

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای فروش

5,550,000,000
جزئیات ملک

متراژ

31 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

420,000,000
جزئیات ملک

متراژ

650 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

6,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

140 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

6,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

8

برای فروش

2,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2000 M

نوع ملک

تالار عروسی

برای فروش

20,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

132 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

2,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

14000 M

نوع ملک

استخر

برای فروش

110,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

145 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

14,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

85 M

برای فروش

1,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

400 M

برای فروش

12,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

28 M

برای فروش

7,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

45 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

13,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

نوع ملک

اداری

برای فروش

1,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

نوع ملک

اداری

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

71 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

1,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

65 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

318 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

13,500,000,000
جزئیات ملک

نوع ملک

مغازه

برای فروش

5,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

1,870,000,000
جزئیات ملک

متراژ

19 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

550,000,000
جزئیات ملک

متراژ

90 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

29 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

2,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

73 M

نوع ملک

اداری

برای فروش

1,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

110 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

130 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

15 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

32 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

250 M

نوع ملک

اداری

پارکینگ

ندارد

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

308 M

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

90 M

نوع ملک

اداری

برای فروش

1,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

3500 M

نوع ملک

سوله

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

26 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

55 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

111 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

29 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

2,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

680 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

12000 M

نوع ملک

صنعتی

برای فروش

8,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

51 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

4,182,000,000
جزئیات ملک

متراژ

30 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

24 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

نوع ملک

اداری

پارکینگ

ندارد

برای فروش

850,000,000
جزئیات ملک

متراژ

218 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

1,950,000,000
جزئیات ملک

متراژ

28 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

78 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

2

برای فروش

780,000,000
جزئیات ملک

متراژ

12 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

530,000,000
جزئیات ملک

متراژ

140 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

40 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

720,000,000
جزئیات ملک

متراژ

500 M

نوع ملک

سوله

برای فروش

1,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

30 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

1,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

24 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

550,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1300 M

نوع ملک

تجاری-مسکونی

تعداد خواب

12

پارکینگ

دارد

برای فروش

20,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

130 M

نوع ملک

اداری

برای فروش

2,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

124 M

نوع ملک

مغازه و اداری

برای فروش

2,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

48 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

1

برای فروش

1,450,000,000
جزئیات ملک

متراژ

93 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,118,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

سوله

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

65 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

1,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

320 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

70 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

130,000,000
جزئیات ملک

متراژ

12000 M

نوع ملک

کارخانه

برای فروش

40,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

340 M

برای فروش

18,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

95 M

نوع ملک

اداری

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,710,000,000
جزئیات ملک

متراژ

121 M

نوع ملک

اداری

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

128 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

38 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

380 M

نوع ملک

تالار

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

28 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

1,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

56 M

نوع ملک

اداری

پارکینگ

ندارد

برای فروش

364,000,000
جزئیات ملک

متراژ

66 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

3,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

10 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

1,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

16 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

540 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

2,160,000,000
جزئیات ملک

متراژ

720 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

2,880,000,000
جزئیات ملک

متراژ

388 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

5

پارکینگ

دارد

برای فروش

21,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

5900 M

نوع ملک

سوله

برای فروش

2,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

45 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

3,150,000,000
جزئیات ملک

متراژ

5100 M

نوع ملک

سوله

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

5000 M

نوع ملک

انباری

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

39 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

1

پارکینگ

ندارد

برای فروش

240,000,000
جزئیات ملک

متراژ

39 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

1

پارکینگ

ندارد

برای فروش

240,000,000
جزئیات ملک

متراژ

95 M

نوع ملک

اداری

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

12 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

ندارد

برای فروش

600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

46 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

تعداد خواب

5

برای فروش

550,000,000
جزئیات ملک

متراژ

20 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای فروش

200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

130 M

نوع ملک

مغازه

تعداد خواب

0

برای فروش

1,560,000,000
جزئیات ملک

متراژ

28 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

16 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

650,000,000
جزئیات ملک

متراژ

130 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

2,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

950 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

نوع ملک

اداری

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,350,000,000
جزئیات ملک

متراژ

265 M

نوع ملک

اداری

برای فروش

10,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

60 M

نوع ملک

کارواش

برای فروش

850,000,000
جزئیات ملک

متراژ

87 M

نوع ملک

اداری

پارکینگ

ندارد

برای فروش

700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1100 M

نوع ملک

سوله

برای فروش

3,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

353 M

نوع ملک

مغازه+زیر زمین

برای فروش

17,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

35 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

1,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

83 M

نوع ملک

اداری

پارکینگ

ندارد

برای فروش

540,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

17,000,000
جزئیات ملک

متراژ

85 M

نوع ملک

اداری

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,140,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2085 M

نوع ملک

سوله

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

285 M

نوع ملک

سوله

برای فروش

855,000,000
جزئیات ملک

متراژ

45 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

640,000,000
جزئیات ملک

متراژ

56 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

2

برای فروش

476,000,000
جزئیات ملک

متراژ

93 M

نوع ملک

واحد تجاری

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای فروش

810,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2370 M

نوع ملک

سوله

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

108 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

16,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

358 M

نوع ملک

زیرزمین

برای فروش

3,580,000,000
جزئیات ملک

متراژ

20 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

1,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

190 M

نوع ملک

اداری

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

767 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

47,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

140 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

3,120,000,000
جزئیات ملک

متراژ

30 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

9,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

70 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

2,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

120 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

3,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

13 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

56 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

2

برای فروش

476,000,000
جزئیات ملک

متراژ

27 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

380,000,000
جزئیات ملک

متراژ

30 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

1,550,000,000
جزئیات ملک

متراژ

74 M

نوع ملک

اداری

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای فروش

480,000,000
جزئیات ملک

متراژ

45 M

نوع ملک

مغازه

برای فروش

2,150,000,000
جزئیات ملک

متراژ

85 M

نوع ملک

اداری

برای فروش

850,000,000
جزئیات ملک

لطفا دنبال کردن اینستاگرام ما فراموش نشود