نتایج جستجو

زیربنا

180 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

جزئیات ملک

زیربنا

370 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

15,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

تعداد خواب

0

ورودی

راه جدا

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

500 M

تعداد خواب

0

ورودی

آپارتمانی

پارکینگ

بامزاحم

برای فروش

جزئیات ملک

زیربنا

630 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

2 عدد

برای فروش

55,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

130 M

تعداد خواب

2

برای فروش

18,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

220 M

تعداد خواب

0

برای فروش

16,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

380 M

تعداد خواب

4

برای فروش

16,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

255 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

14,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

180 M

تعداد خواب

0

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

20 M

تعداد خواب

4

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

7,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

30 M

تعداد خواب

0

برای فروش

3,200,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

375 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

10,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

100 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,300,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

600 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

17,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

270 M

ورودی

مشترک

برای فروش

14,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

200 M

ورودی

مشترک

برای فروش

18,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

130 M

ورودی

جنوبی

برای فروش

2,200,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

700 M

ورودی

مشترک و راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

13,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

500 M

تعداد خواب

8

ورودی

2 واحد مشترک یکی مجزا

پارکینگ

40 متر

برای فروش

12,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

400 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

9,750,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

200 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

100 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

حیاط

برای فروش

1,600,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

7,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

250 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

500 M

پارکینگ

سراسری

برای فروش

22,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

تعداد خواب

4

ورودی

مشترک

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

100 M

ورودی

از حیاط

پارکینگ

ندارد

برای فروش

2,300,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

575 M

ورودی

راه جدا

برای فروش

16,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

360 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

اختصاصی

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

400 M

ورودی

مشترک

برای فروش

20,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

400 M

ورودی

راه جدا

برای فروش

21,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

290 M

تعداد خواب

5

ورودی

راه جدا

برای فروش

4,300,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

260 M

ورودی

مشترک

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,600,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

ورودی

مشترک

پارکینگ

دارد

برای فروش

7,200,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

400 M

ورودی

دریست

پارکینگ

سه ماشین

برای فروش

18,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

450 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

سرتاسر

برای فروش

12,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

400 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

سرتاسر

برای فروش

9,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

140 M

ورودی

از حیاط

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

220 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,200,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

240 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

260 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

7,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

330 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

200 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

140 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای فروش

3,300,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

140 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

270 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

9,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

200 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

حیاط

برای فروش

9,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

480 M

تعداد خواب

6

برای فروش

9,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

300 M

تعداد خواب

0

ورودی

دوبلکس

برای فروش

6,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

180 M

تعداد خواب

3

برای فروش

90,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

300 M

تعداد خواب

0

برای فروش

6,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

150 M

تعداد خواب

0

برای فروش

5,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

400 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

تعداد خواب

0

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

459 M

تعداد خواب

0

برای فروش

16,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

170 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

450 M

تعداد خواب

6

ورودی

راه جدا

برای فروش

4,200,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

350 M

ورودی

شمالی

پارکینگ

دارد

برای فروش

6,300,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

350 M

تعداد خواب

5

برای فروش

12,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

تعداد خواب

4

برای فروش

6,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

350 M

تعداد خواب

0

برای فروش

9,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

360 M

تعداد خواب

5

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

6,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

850 M

تعداد خواب

7

ورودی

راه جدا

برای فروش

20,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

ورودی

مستقل

پارکینگ

ندارد

برای فروش

24,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

360 M

ورودی

مشترک

پارکینگ

دارد

برای فروش

7,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

550 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

15,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

550 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

8,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

350 M

ورودی

آپارتمانی

پارکینگ

دارد

برای فروش

13,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

600 M

ورودی

مشترک

پارکینگ

دارد

برای فروش

35,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

500 M

تعداد خواب

4

پارکینگ

سراسری

برای فروش

16,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

250 M

پارکینگ

پارکینگ سرتاسری باقابلیت پارک ۴ ماشین

برای فروش

5,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

180 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

303 M

تعداد خواب

0

برای فروش

25,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

550 M

ورودی

مشترک

پارکینگ

دارد

برای فروش

16,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

110 M

تعداد خواب

2

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

257 M

تعداد خواب

3

ورودی

مشترک

پارکینگ

سراسری

برای فروش

7,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

100 M

تعداد خواب

2

ورودی

دوبلکس

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,800,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

400 M

تعداد خواب

0

برای فروش

55,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

750 M

ورودی

١

پارکینگ

٢

برای فروش

77,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

750 M

ورودی

١

پارکینگ

٢

برای فروش

77,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

370 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

١

برای فروش

10,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

230 M

ورودی

مشترک

پارکینگ

١واحد

برای فروش

4,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

165 M

تعداد خواب

5

ورودی

راه جدا

پارکینگ

2 ماشین

برای فروش

جزئیات ملک

زیربنا

750 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

4 ماشین

برای فروش

15,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

120 M

ورودی

از حیاط

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,450,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

260 M

تعداد خواب

2

برای فروش

10,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

250 M

تعداد خواب

0

برای فروش

10,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

450 M

تعداد خواب

0

ورودی

راه جدا

برای فروش

6,300,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

420 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

529 M

تعداد خواب

0

برای فروش

12,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

260 M

ورودی

راه جدا

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

271 M

ورودی

راه جدا

برای فروش

5,200,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

260 M

تعداد خواب

3

ورودی

مشترک

پارکینگ

دارد

برای فروش

6,700,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

250 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

10,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

100 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

170 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

10,920,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

420 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

11,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

400 M

تعداد خواب

0

برای فروش

14,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

1350 M

تعداد خواب

0

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای فروش

150,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

485 M

ورودی

راه جدا

برای فروش

11,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

پارکینگ

اختصاصی

برای فروش

23,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

400 M

تعداد خواب

5

ورودی

راه جدا

برای فروش

11,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

170 M

ورودی

راه جدا

برای فروش

8,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

370 M

ورودی

راه جدا

برای فروش

13,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

تعداد خواب

4

ورودی

مشترک

پارکینگ

سراسری

برای فروش

6,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

240 M

تعداد خواب

0

ورودی

راه جدا

پارکینگ

2 تا

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

612 M

تعداد خواب

6

ورودی

مشترک

پارکینگ

4 عدد

برای فروش

15,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

430 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

31,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

151 M

تعداد خواب

0

برای فروش

7,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

360 M

ورودی

دریست

برای فروش

30,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

220 M

تعداد خواب

1

برای فروش

6,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

163 M

تعداد خواب

0

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

900 M

ورودی

آپارتمانی

برای فروش

35,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1600 M

تعداد خواب

0

برای فروش

جزئیات ملک

زیربنا

380 M

ورودی

راه جدا

برای فروش

10,001,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

ورودی

از حیاط

برای فروش

22,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

600 M

تعداد خواب

7

ورودی

یکی راه جدا

برای فروش

18,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

200 M

ورودی

از حیاط

برای فروش

5,600,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

680 M

تعداد خواب

6

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

15,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

270 M

تعداد خواب

0

برای فروش

32,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

180 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

975 M

تعداد خواب

0

برای فروش

70,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

210 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

سراسری

برای فروش

4,300,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

400 M

تعداد خواب

6

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

7,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

500 M

تعداد خواب

5

ورودی

راه جدا

پارکینگ

2

برای فروش

17,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

320 M

تعداد خواب

4

برای فروش

20,800,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

200 M

ورودی

از حیاط

برای فروش

45,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

550 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

24,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

400 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

21,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

256 M

تعداد خواب

2

برای فروش

6,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

300 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

600 M

تعداد خواب

0

برای فروش

350,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

400 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

21,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

150 M

تعداد خواب

2

برای فروش

5,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

140 M

ورودی

از حیاط

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

850 M

ورودی

راه مشترک راه پله

پارکینگ

گاراژ وحیاط

برای فروش

22,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

85 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,250,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

85 M

ورودی

از حیاط

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,250,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

370 M

تعداد خواب

0

برای فروش

جزئیات ملک

زیربنا

330 M

ورودی

راه جدا

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

لطفا دنبال کردن اینستاگرام ما فراموش نشود