نتایج جستجو

زیربنا

320 M

تعداد خواب

0

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

370 M

تعداد خواب

3

ورودی

دربست

پارکینگ

دارد

برای فروش

12,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

350 M

تعداد خواب

5

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

تعداد خواب

4

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

250 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,850,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

9,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

480 M

ورودی

راه جدا

برای فروش

10,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

350 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

160 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,950,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

350 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

277 M

تعداد خواب

0

برای فروش

15,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

300 M

تعداد خواب

0

برای فروش

15,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

120 M

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,550,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

116 M

پارکینگ

ندارد

برای فروش

3,500,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

320 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

6,600,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

146 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

10,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

290 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

7,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

450 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

6,800,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

355 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

7,300,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

600 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

30,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

230 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,670,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

700 M

تعداد خواب

0

برای فروش

20,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

180 M

تعداد خواب

2

ورودی

دربست

پارکینگ

دارد

برای فروش

11,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

280 M

تعداد خواب

5

ورودی

راه جدا

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

6,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

160 M

تعداد خواب

3

ورودی

راه جدا

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

350 M

ورودی

راه جدا

برای فروش

15,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

330 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,100,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

250 M

ورودی

مشترک

پارکینگ

دارد

برای فروش

14,800,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

380 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,800,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

470 M

ورودی

مشترک

پارکینگ

دارد

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

520 M

تعداد خواب

6

ورودی

مشترک

برای فروش

13,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

تعداد خواب

0

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

98 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,950,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

450 M

تعداد خواب

6

پارکینگ

دارد

برای فروش

7,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

250 M

ورودی

دریست

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

200 M

ورودی

مشترک

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,300,000,000
جزئیات ملک

تعداد خواب

0

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

195 M

تعداد خواب

4

ورودی

راه جدا

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

290 M

تعداد خواب

2

ورودی

مشترک

پارکینگ

دارد

برای فروش

22,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

260 M

تعداد خواب

0

برای فروش

8,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

360 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

295 M

تعداد خواب

4

پارکینگ

سراسری

برای فروش

5,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

130 M

ورودی

راه جدا

برای فروش

4,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

153 M

تعداد خواب

5

ورودی

راه جدا

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

570 M

تعداد خواب

7

ورودی

راه جدا

پارکینگ

2 ماشین

برای فروش

7,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

100 M

تعداد خواب

2

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

230 M

تعداد خواب

0

برای فروش

5,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

400 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

اختصاصی

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

198 M

تعداد خواب

0

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

400 M

تعداد خواب

5

برای فروش

5,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

210 M

تعداد خواب

4

پارکینگ

4 ماشین

برای فروش

11,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

تعداد خواب

0

برای فروش

16,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

380 M

تعداد خواب

4

ورودی

مشترک

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

6,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

360 M

تعداد خواب

4

ورودی

راه جدا

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

240 M

تعداد خواب

0

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

330 M

ورودی

مشترک

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

182 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

پارکینگ

بامزاحم

برای فروش

جزئیات ملک

زیربنا

300 M

تعداد خواب

4

ورودی

مشترک

برای فروش

4,200,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

240 M

ورودی

مشترک

پارکینگ

حیاط

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

405 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

8,700,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

500 M

تعداد خواب

0

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

250 M

تعداد خواب

4

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

200 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

315 M

تعداد خواب

5

ورودی

راه جدا

پارکینگ

2 عدد

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

380 M

ورودی

جنوبی

پارکینگ

دارد

برای فروش

6,900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

265 M

تعداد خواب

0

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

200 M

ورودی

از حیاط

برای فروش

5,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

ورودی

راه جدا

برای فروش

22,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

340 M

ورودی

مشترک

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

280 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,700,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

تعداد خواب

3

ورودی

دربست

پارکینگ

سراسری

برای فروش

5,700,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

180 M

تعداد خواب

2

ورودی

دربست

پارکینگ

سراسری

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

490 M

ورودی

راه مشترک و یک طبقه راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

6,250,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

135 M

ورودی

از حیاط

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,600,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

470 M

ورودی

راه جدا

برای فروش

3,800,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

231 M

ورودی

مشترک

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

250 M

تعداد خواب

5

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

550 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

7,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

320 M

تعداد خواب

5

ورودی

راه جدا

برای فروش

3,700,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

1100 M

تعداد خواب

0

برای فروش

20,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

200 M

ورودی

دریست

برای فروش

30,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

250 M

تعداد خواب

4

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,200,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

360 M

ورودی

راه جدا

برای فروش

9,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

260 M

ورودی

از حیاط

پارکینگ

حیاط

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

380 M

تعداد خواب

3

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

94 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,290,000,000
جزئیات ملک

متراژ

446 M

تعداد خواب

0

برای فروش

32,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

420 M

تعداد خواب

3

ورودی

راه جدا

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

350 M

ورودی

مشترک

برای فروش

11,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

90 M

پارکینگ

ندارد

برای فروش

850,000,000
جزئیات ملک

متراژ

250 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

سراسری

برای فروش

3,200,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

150 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

پارکینگ

سراسری

برای فروش

1,800,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

370 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,200,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

350 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

7,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

210 M

ورودی

مشترک

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

400 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

8,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

430 M

ورودی

راه جدا. مشترک

پارکینگ

دار د

برای فروش

15,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

270 M

تعداد خواب

2

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

312 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,900,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

600 M

تعداد خواب

2

ورودی

یکی راه جدا

پارکینگ

2 ماشین

برای فروش

10,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

تعداد خواب

0

برای فروش

25,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

330 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

6,800,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

195 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,800,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

250 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

150 M

تعداد خواب

2

ورودی

مشترک

پارکینگ

ندارد

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

270 M

تعداد خواب

4

ورودی

مشترک

پارکینگ

حیاط

برای فروش

185
جزئیات ملک

زیربنا

470 M

تعداد خواب

5

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

12,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

315 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

450 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

7,400,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

490 M

ورودی

دوبلکس راه مشترک و یک طبقه راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

330 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

اختصاصی

برای فروش

9,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

ورودی

مشترک

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

380 M

تعداد خواب

4

ورودی

دربست

پارکینگ

دارد

برای فروش

11,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

150 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

7,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

525 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

اختصاصی

برای فروش

10,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,300,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

450 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

450 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

350 M

ورودی

مشترک

پارکینگ

حیاط

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

450 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,700,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

167 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,800,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

320 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

240 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

290 M

ورودی

مشترک

پارکینگ

دارد در حیاط

برای فروش

3,200,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

240 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

160 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,100,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

220 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

510 M

پارکینگ

3 خودرو جا میشود

برای فروش

5,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

390 M

تعداد خواب

4

ورودی

راه جدا

پارکینگ

2 عدد پارکینگ دارد

برای فروش

4,300,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

280 M

تعداد خواب

4

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,200,000,000
جزئیات ملک

لطفا دنبال کردن اینستاگرام ما فراموش نشود