نتایج جستجو

زیربنا

520 M

تعداد خواب

8

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

8,900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

800 M

تعداد خواب

0

برای فروش

16,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

375 M

تعداد خواب

0

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

320 M

تعداد خواب

4

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

358 M

تعداد خواب

4

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,800,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

435 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,250,000,000
جزئیات ملک

متراژ

800 M

تعداد خواب

0

برای فروش

12,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

220 M

تعداد خواب

0

برای فروش

جزئیات ملک

زیربنا

300 M

تعداد خواب

4

پارکینگ

سراسری

برای فروش

1,700,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

تعداد خواب

3

ورودی

راه جدا

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

9,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

450 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,600,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

180 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,600,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

500 M

تعداد خواب

6

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

550 M

تعداد خواب

5

ورودی

راه جدا

پارکینگ

حیاط

برای فروش

4,750,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

450 M

ورودی

شمالی

برای فروش

5,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

450 M

ورودی

شمالی

برای فروش

5,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

480 M

تعداد خواب

6

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

8,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

412 M

تعداد خواب

8

پارکینگ

دارد

برای فروش

6,400,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

350 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

540 M

تعداد خواب

8

پارکینگ

دارد

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

344 M

تعداد خواب

0

برای فروش

17,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

650 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

اختصاصی

برای فروش

6,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

279 M

تعداد خواب

0

برای فروش

4,800,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

400 M

تعداد خواب

5

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

720 M

تعداد خواب

0

برای فروش

25,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

230 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

240 M

تعداد خواب

4

ورودی

راه جدا

برای فروش

2,200,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

250 M

تعداد خواب

4

ورودی

راه جدا

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

220 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

2 ماشین

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

562 M

تعداد خواب

4

ورودی

راه جدا

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

5,300,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

520 M

تعداد خواب

5

پارکینگ

سراسری

برای فروش

5,200,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

370 M

تعداد خواب

5

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

300 M

تعداد خواب

0

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

370 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

272 M

تعداد خواب

6

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,200,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

370 M

تعداد خواب

3

ورودی

دربست

پارکینگ

دارد

برای فروش

9,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

127 M

تعداد خواب

0

برای فروش

1,400,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

620 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

حیاط

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

500 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

500 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

11,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

450 M

ورودی

راه جدا

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

630 M

ورودی

مشترک

پارکینگ

دارد

برای فروش

18,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

200 M

ورودی

دریست

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

520 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

اختصاصی

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

180 M

تعداد خواب

3

برای فروش

2,200,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

400 M

ورودی

آپارتمانی

پارکینگ

سراسری

برای فروش

12,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

180 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

3 ماشین

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

180 M

پارکینگ

سرتاسر

برای فروش

4,300,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

380 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

سراسری

برای فروش

5,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

480 M

تعداد خواب

8

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,200,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

240 M

ورودی

راه جدا

برای فروش

1,300,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

500 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,900,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

250 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

390 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

389 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

550 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

400 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

350 M

ورودی

مشترک

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,600,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

190 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

حیاط

برای فروش

5,040,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

850 M

تعداد خواب

8

ورودی

راه جدا

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

12,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

450 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

13,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

280 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,950,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

250 M

تعداد خواب

4

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

230 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

حیاط

برای فروش

1,550,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

450 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,100,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

365 M

ورودی

مشترک

برای فروش

4,800,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

365 M

ورودی

مشترک

برای فروش

4,800,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

450 M

تعداد خواب

6

پارکینگ

حیاط

برای فروش

5,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

250 M

ورودی

دریست

پارکینگ

دارد

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

500 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

230 M

ورودی

از حیاط

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,650,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

320 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

2عدد

برای فروش

3,300,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

270 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,800,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

248 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,200,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

360 M

تعداد خواب

4

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,300,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

ورودی

مشترک

پارکینگ

دارد

برای فروش

7,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

240 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

9,600,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

150 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,900,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

250 M

تعداد خواب

4

ورودی

مشترک

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,400,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

220 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,400,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

390 M

تعداد خواب

6

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

تعداد خواب

4

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

312 M

تعداد خواب

0

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

580 M

تعداد خواب

6

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

170 M

تعداد خواب

5

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,200,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

400 M

ورودی

مشترک

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

400 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

367 M

تعداد خواب

5

پارکینگ

سراسری

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

150 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

300 M

تعداد خواب

0

برای فروش

15,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

ورودی

دریست

پارکینگ

دارد

برای فروش

15,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

200 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,200,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

174 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,600,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

240 M

تعداد خواب

4

برای فروش

16,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

پارکینگ

اختصاصی

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

450 M

تعداد خواب

0

برای فروش

13,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

235 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

70 M

تعداد خواب

0

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

150 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,300,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

465 M

ورودی

مشترک

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,200,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

380 M

ورودی

از حیاط

پارکینگ

حیاط

برای فروش

4,800,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

600 M

ورودی

مشترک

پارکینگ

حیاط

برای فروش

8,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

600 M

ورودی

مشترک

پارکینگ

حیاط

برای فروش

8,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

600 M

ورودی

مشترک

پارکینگ

حیاط

برای فروش

8,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

377 M

تعداد خواب

4

ورودی

مشترک

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

280 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

5,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

294 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

5,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

320 M

تعداد خواب

6

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

280 M

تعداد خواب

0

برای فروش

4,900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

492 M

تعداد خواب

4

پارکینگ

دارد

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

270 M

تعداد خواب

0

برای فروش

جزئیات ملک

زیربنا

360 M

تعداد خواب

4

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

400 M

تعداد خواب

0

برای فروش

16,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

540 M

تعداد خواب

6

پارکینگ

سراسری

برای فروش

13,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

340 M

تعداد خواب

0

ورودی

مشترک

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

270 M

تعداد خواب

0

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

570 M

ورودی

راه جدا

برای فروش

16,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

2000 M

تعداد خواب

3

برای فروش

55,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

500 M

تعداد خواب

5

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

6,700,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

780 M

برای فروش

20,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

240 M

تعداد خواب

3

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

125 M

تعداد خواب

2

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

400 M

تعداد خواب

4

ورودی

راه جدا

پارکینگ

2 ماشین

برای فروش

13,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

1002 M

تعداد خواب

4

برای فروش

9,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

229 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

سراسری

برای فروش

2,100,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

350 M

تعداد خواب

4

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

600 M

تعداد خواب

0

برای فروش

12,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

313 M

تعداد خواب

5

برای فروش

2,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

241 M

تعداد خواب

0

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

4000 M

تعداد خواب

0

برای فروش

جزئیات ملک

زیربنا

550 M

تعداد خواب

4

ورودی

آپارتمانی

پارکینگ

سراسری

برای فروش

9,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

470 M

تعداد خواب

6

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

671 M

تعداد خواب

9

ورودی

مشترک

پارکینگ

سراسری

برای فروش

8,700,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

180 M

تعداد خواب

0

ورودی

جنوبی

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

700 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

17,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

270 M

تعداد خواب

5

ورودی

مشترک

پارکینگ

دارد

برای فروش

600,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

تعداد خواب

4

ورودی

مشترک

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,300,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

320 M

تعداد خواب

3

ورودی

آپارتمانی

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,950,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

240 M

تعداد خواب

4

ورودی

راه جدا

برای فروش

1,800,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

205 M

تعداد خواب

3

برای فروش

2,600,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

320 M

تعداد خواب

4

برای فروش

2,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

207 M

تعداد خواب

2

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

420 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

سراسری

برای فروش

6,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

تعداد خواب

0

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

لطفا دنبال کردن اینستاگرام ما فراموش نشود