نتایج جستجو

زیربنا

430 M

تعداد خواب

0

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

7,300,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

400 M

تعداد خواب

4

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

150 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

750,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

تعداد خواب

4

ورودی

راه جدا

برای فروش

2,700,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

250 M

ورودی

مشترک

پارکینگ

ندارد

برای فروش

3,200,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

400 M

تعداد خواب

0

ورودی

راه جدا

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

250 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

480 M

ورودی

دربست

پارکینگ

دارد

برای فروش

7,200,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

315 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

300 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

16,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

310 M

تعداد خواب

4

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

300 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

دارد

برای فروش

15,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

600 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

21,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

560 M

تعداد خواب

6

ورودی

دو نبش

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

150 M

ورودی

دربست

پارکینگ

سراسری

برای فروش

1,850,000,000
جزئیات ملک

متراژ

320 M

تعداد خواب

0

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

450 M

ورودی

مشترک

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,600,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

150 M

تعداد خواب

2

ورودی

دربست

پارکینگ

سراسری

برای فروش

1,700,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

400 M

تعداد خواب

6

ورودی

مشترک

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

270 M

تعداد خواب

4

پارکینگ

سراسری

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

700 M

تعداد خواب

0

برای فروش

15,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

170 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,309,500,000
جزئیات ملک

زیربنا

170 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,309,500,000
جزئیات ملک

زیربنا

170 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,309,500,000
جزئیات ملک

زیربنا

350 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

260 M

تعداد خواب

5

ورودی

دو سرویس راه جدا

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

275 M

ورودی

مشترک

برای فروش

2,200,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,900,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

412 M

تعداد خواب

4

ورودی

راه جدا

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

600 M

تعداد خواب

0

ورودی

راه جدا

برای فروش

9,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

450 M

تعداد خواب

6

پارکینگ

3 ماشین

برای فروش

7,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

300 M

تعداد خواب

0

برای فروش

3,100,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

250 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

1,280,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

400 M

ورودی

شمالی

پارکینگ

دارد

برای فروش

6,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

360 M

تعداد خواب

5

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,800,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

170 M

تعداد خواب

2

ورودی

دربست

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,300,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

250 M

تعداد خواب

4

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,800,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

250 M

تعداد خواب

2

ورودی

مشترک

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,280,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

430 M

تعداد خواب

6

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

250 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,800,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

250 M

تعداد خواب

3

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

719 M

تعداد خواب

0

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

605 M

تعداد خواب

4

پارکینگ

دارد

برای فروش

14,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

250 M

تعداد خواب

4

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

200 M

تعداد خواب

3

ورودی

دوبلکس

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,400,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

1000 M

تعداد خواب

6

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

281 M

تعداد خواب

0

برای فروش

3,372,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

600 M

تعداد خواب

0

برای فروش

7,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

650 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

10,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

320 M

تعداد خواب

4

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

320 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

تعداد خواب

0

ورودی

کلنگی

برای فروش

4,600,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

350 M

تعداد خواب

4

ورودی

راه جدا

پارکینگ

حیاط

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

160 M

پارکینگ

اختصاصی

برای فروش

1,700,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

366 M

تعداد خواب

4

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,600,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

180 M

تعداد خواب

2

ورودی

دربست

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

500 M

ورودی

راه جدا

برای فروش

7,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

300 M

تعداد خواب

0

ورودی

مشترک

برای فروش

15,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

350 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,680,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

410 M

تعداد خواب

5

ورودی

راه جدا

پارکینگ

2 ماشین

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

140 M

تعداد خواب

1

پارکینگ

ندارد

برای فروش

800,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

1000 M

تعداد خواب

6

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

15,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

1000 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

15,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

440 M

تعداد خواب

8

ورودی

راه جدا

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

5,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

350 M

تعداد خواب

5

ورودی

از حیاط

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

380 M

تعداد خواب

3

برای فروش

4,800,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

180 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,300,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

400 M

ورودی

مشترک

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,850,000,000
جزئیات ملک

متراژ

241 M

تعداد خواب

3

ورودی

راه جدا

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,200,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

550 M

تعداد خواب

0

برای فروش

6,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

تعداد خواب

0

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

1200 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای فروش

25,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

280 M

ورودی

راه جدا

برای فروش

1,700,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

150 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,600,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

325 M

تعداد خواب

5

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,300,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

400 M

تعداد خواب

3

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,850,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

320 M

تعداد خواب

5

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

250 M

تعداد خواب

0

برای فروش

5,800,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

132 M

ورودی

ط اول راه جدا ط2و3مشترک

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,850,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

180 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,700,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

310 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

250 M

تعداد خواب

2

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

280 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

دارد

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

400 M

تعداد خواب

6

ورودی

راه جدا

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

600 M

تعداد خواب

4

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

680 M

تعداد خواب

6

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

5,800,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

272 M

تعداد خواب

4

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,600,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

260 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

178 M

ورودی

دربست

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

360 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,550,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

320 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

300 M

تعداد خواب

0

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

160 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

270 M

تعداد خواب

3

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

180 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

250 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

270 M

تعداد خواب

3

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,790,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

400 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,400,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

410 M

تعداد خواب

4

ورودی

مشترک

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

250 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

320 M

تعداد خواب

2

ورودی

شمالی

پارکینگ

ندارد

برای فروش

650,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

700 M

تعداد خواب

5

پارکینگ

حیاط

برای فروش

20,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

120 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

حیاط

برای فروش

1,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

70 M

تعداد خواب

0

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

500 M

تعداد خواب

0

برای فروش

18,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

580 M

تعداد خواب

6

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

500 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,800,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

250 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,300,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

210 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,350,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

590 M

تعداد خواب

3

ورودی

راه جدا

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

11,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

550 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

206 M

ورودی

از حیاط

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,700,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

200 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,300,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

240 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,400,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

150 M

ورودی

مشترک

برای فروش

2,200,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

2300 M

تعداد خواب

0

برای فروش

45,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

470 M

تعداد خواب

4

ورودی

راه جدا

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

150 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

350 M

ورودی

راه جدا

برای فروش

6,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

250 M

تعداد خواب

6

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,800,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

440 M

تعداد خواب

0

برای فروش

5,400,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

80 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

حیاط

برای فروش

600,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

100 M

ورودی

مشترک

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

320 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

285 M

تعداد خواب

0

برای فروش

5,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

200 M

تعداد خواب

0

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

315 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,550,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

500 M

تعداد خواب

8

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

270 M

تعداد خواب

3

ورودی

شمالی

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

تعداد خواب

4

ورودی

از حیاط

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

500 M

تعداد خواب

0

ورودی

مشترک

پارکینگ

3 ماشین

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

336 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,800,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

520 M

تعداد خواب

6

پارکینگ

دارد

برای فروش

8,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

320 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

10,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

220 M

تعداد خواب

0

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,700,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

350 M

ورودی

مشترک

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

200 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای فروش

3,800,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

تعداد خواب

5

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,700,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

700 M

ورودی

مشترک

پارکینگ

دارد

برای فروش

11,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

400 M

تعداد خواب

7

برای فروش

16,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

90 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

95,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

340 M

تعداد خواب

0

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

170 M

تعداد خواب

0

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

470 M

ورودی

مشترک-راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,220,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

150 M

تعداد خواب

2

ورودی

دربست

پارکینگ

کرکره برقی

برای فروش

340,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

لطفا دنبال کردن اینستاگرام ما فراموش نشود