نتایج جستجو

زیربنا

550 M

تعداد خواب

6

ورودی

مشترک

پارکینگ

سراسری

برای فروش

11,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

170 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای فروش

10,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

250 M

تعداد خواب

0

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

210 M

تعداد خواب

0

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

310 M

تعداد خواب

8

برای فروش

20,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

355 M

ورودی

راه جدا

برای فروش

6,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

220 M

ورودی

از حیاط

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

225 M

تعداد خواب

0

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

366 M

ورودی

راه جدا

برای فروش

10,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

250 M

تعداد خواب

3

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

486 M

تعداد خواب

3

برای فروش

9,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

308 M

تعداد خواب

3

ورودی

مشترک

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

112 M

تعداد خواب

2

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

220 M

تعداد خواب

4

پارکینگ

ندارد

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

140 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

حیاط

برای فروش

6,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

400 M

تعداد خواب

0

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

256 M

ورودی

مشترک

پارکینگ

۳۶ متری دارد

برای فروش

12,320,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

200 M

ورودی

مشترک

برای فروش

5,600,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

280 M

برای فروش

26,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

100 M

ورودی

راه جدا

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

180 M

ورودی

جنوبی

پارکینگ

اختصاصی و بزرگ

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

856 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ده نفره

برای فروش

47,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

107 M

ورودی

از حیاط

برای فروش

1,320,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

450 M

تعداد خواب

6

ورودی

راه جدا

برای فروش

14,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

550 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

15,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

150 M

ورودی

از حیاط

برای فروش

1,100,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

180 M

ورودی

از حیاط

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

310 M

ورودی

از حیاط

برای فروش

9,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

150 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

5,800,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

500 M

ورودی

راه جدا

برای فروش

15,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

400 M

ورودی

راه جدا

برای فروش

40,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

200 M

ورودی

از حیاط

پارکینگ

دارد

برای فروش

7,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

ورودی

راه جدا

برای فروش

5,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

450 M

ورودی

راه جدا

برای فروش

14,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

420 M

تعداد خواب

4

ورودی

راه جدا

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

400 M

تعداد خواب

5

برای فروش

4,200,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

320 M

تعداد خواب

3

برای فروش

3,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

244 M

تعداد خواب

0

برای فروش

11,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

170 M

تعداد خواب

2

برای فروش

15,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

330 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

حیاط

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

370 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

اختصاصی

برای فروش

8,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

400 M

تعداد خواب

0

برای فروش

19,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

870 M

تعداد خواب

3

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

20,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

230 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

230 M

ورودی

راه جدا

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

15 M

ورودی

راه جدا

برای فروش

3,600,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

200 M

ورودی

راه جدا

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

220 M

تعداد خواب

4

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

450 M

تعداد خواب

5

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

12,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

340 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

برای فروش

13,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

تعداد خواب

2

ورودی

دربست

پارکینگ

حیاط

برای فروش

1,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

300 M

تعداد خواب

0

برای فروش

13,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

330 M

تعداد خواب

0

برای فروش

12,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

330 M

تعداد خواب

0

برای فروش

100,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

277 M

تعداد خواب

0

برای فروش

15,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

365 M

تعداد خواب

3

برای فروش

15,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

250 M

ورودی

از حیاط

پارکینگ

دارد

برای فروش

12,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

ورودی

از حیاط

پارکینگ

دارد

برای فروش

7,700,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

470 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

11,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

450 M

تعداد خواب

6

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

16,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

397 M

تعداد خواب

5

پارکینگ

سراسری

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

تعداد خواب

0

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

350 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

16,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

240 M

تعداد خواب

6

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,200,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

455 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

9,200,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

235 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,300,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

280 M

ورودی

مشترک

پارکینگ

دارد

برای فروش

15,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

532 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

12,400,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

200 M

تعداد خواب

0

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

320 M

تعداد خواب

4

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

240 M

ورودی

راه جدا

برای فروش

4,100,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

240 M

ورودی

راه جدا

برای فروش

6,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

400 M

ورودی

راه جدا

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

230 M

ورودی

راه جدا

برای فروش

5,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

180 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,200,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

320 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

7,800,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

220 M

ورودی

مشترک

پارکینگ

دارد

برای فروش

7,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

420 M

ورودی

مشترک

پارکینگ

دارد

برای فروش

11,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

200 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

9,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

340 M

ورودی

راه جدا

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

200 M

ورودی

مشترک

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,300,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

150 M

ورودی

از حیاط

برای فروش

9,300,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

153 M

ورودی

جنوبی

پارکینگ

ندارد

برای فروش

2,100,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

550 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

385 M

تعداد خواب

0

برای فروش

17,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

350 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

6,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

310 M

تعداد خواب

4

ورودی

راه جدا

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

10,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

350 M

تعداد خواب

2

برای فروش

9,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

212 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

6,900,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

450 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

11,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

120 M

ورودی

دربست

برای فروش

12,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

240 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

310 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

240 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,100,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

402 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

12,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

450 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

200 M

ورودی

راه جدا

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

400 M

ورودی

راه جدا

برای فروش

7,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

280 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

9,030,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

485 M

تعداد خواب

0

برای فروش

14,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

300 M

تعداد خواب

0

برای فروش

14,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

300 M

تعداد خواب

0

برای فروش

7,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

300 M

تعداد خواب

0

برای فروش

7,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

300 M

تعداد خواب

0

برای فروش

14,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

300 M

تعداد خواب

0

برای فروش

9,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

420 M

تعداد خواب

6

ورودی

مشترک

پارکینگ

حیاط

برای فروش

8,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

300 M

تعداد خواب

0

برای فروش

5,200,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

تعداد خواب

0

برای فروش

5,200,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

480 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

تعداد خواب

3

ورودی

راه جدا

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

220 M

تعداد خواب

0

برای فروش

7,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

300 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

16,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

600 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

16,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

250 M

ورودی

مشترک

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,200,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

370 M

تعداد خواب

6

پارکینگ

دارد

برای فروش

11,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

400 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

سراسری

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

240 M

ورودی

از حیاط

پارکینگ

دارد

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

320 M

تعداد خواب

0

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

370 M

تعداد خواب

3

ورودی

دربست

پارکینگ

دارد

برای فروش

12,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

350 M

تعداد خواب

5

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

تعداد خواب

4

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

250 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,850,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

9,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

480 M

ورودی

راه جدا

برای فروش

10,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

350 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

160 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,950,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

350 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

277 M

تعداد خواب

0

برای فروش

15,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

300 M

تعداد خواب

0

برای فروش

15,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

120 M

پارکینگ

ندارد

برای فروش

1,550,000,000
جزئیات ملک

لطفا دنبال کردن اینستاگرام ما فراموش نشود