نتایج جستجو

زیربنا

200 M

ورودی

از حیاط

پارکینگ

دارد

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

360 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

۲ ماشین

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

350 M

ورودی

دریست

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

200 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

200 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

11,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

200 M

ورودی

دریست

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

218 M

تعداد خواب

2

برای فروش

9,200,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

550 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای فروش

13,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

160 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

حیاط

برای فروش

6,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

240 M

تعداد خواب

5

پارکینگ

حیاط

برای فروش

9,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

180 M

تعداد خواب

3

برای فروش

5,600,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

430 M

ورودی

آپارتمانی

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

135 M

ورودی

از حیاط

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,800,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

360 M

تعداد خواب

5

ورودی

راه جدا

پارکینگ

2 ماشین

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

400 M

تعداد خواب

7

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای فروش

3,300,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

250 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

ندارد

برای فروش

2,600,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

530 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

585 M

تعداد خواب

5

ورودی

راه جدا

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

400 M

تعداد خواب

4

ورودی

مشترک

پارکینگ

دارد

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

200 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

3 ماشین

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

120 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,100,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,800,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

460 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

350 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

15,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

250 M

تعداد خواب

3

ورودی

مشترک

پارکینگ

دارد

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

107 M

تعداد خواب

1

ورودی

راه جدا

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

2,700,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

340 M

تعداد خواب

4

ورودی

راه جدا

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,950,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

200 M

تعداد خواب

2

برای فروش

3,200,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

450 M

تعداد خواب

5

ورودی

راه جدا

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

250 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

340 M

تعداد خواب

5

ورودی

شمالی

پارکینگ

4 ماشین

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

11,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

460 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

حیاط

برای فروش

6,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

470 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

440 M

ورودی

مشترک

پارکینگ

اختصاصی

برای فروش

5,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

700 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

75
جزئیات ملک

زیربنا

330 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

6,200,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

360 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

حیاط

برای فروش

14,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

450 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

7,900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

100 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

2 ماشین

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

700 M

تعداد خواب

5

برای فروش

12,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

200 M

ورودی

از حیاط

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

220 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

دارد

برای فروش

9,050,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

360 M

تعداد خواب

4

ورودی

راه جدا

برای فروش

9,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

145 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

حیاط

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

300 M

تعداد خواب

0

ورودی

راه جدا

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

200 M

تعداد خواب

0

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

175 M

تعداد خواب

2

ورودی

دربست

پارکینگ

سراسری

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

110 M

تعداد خواب

0

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

360 M

تعداد خواب

0

ورودی

راه جدا

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

520 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

6,200,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

290 M

تعداد خواب

4

ورودی

راه جدا

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

جزئیات ملک

زیربنا

400 M

ورودی

دریست

برای فروش

9,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

تعداد خواب

0

برای فروش

7,200,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

265 M

تعداد خواب

3

ورودی

دربست

پارکینگ

دارد

برای فروش

7,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

430 M

تعداد خواب

6

ورودی

راه جدا

برای فروش

11,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

220 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

700 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

480 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

8,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

576 M

ورودی

طبقه اول راه جدا طبقه دوم و سوم مشترک

پارکینگ

دارد

برای فروش

12,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

116 M

ورودی

از حیاط

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,750,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

329 M

تعداد خواب

2

ورودی

راه جدا

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

260 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

ندارد

برای فروش

2,300,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

180 M

تعداد خواب

0

برای فروش

2,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

220 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

دارد

برای فروش

10,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

334 M

تعداد خواب

0

پارکینگ

دارد

برای فروش

13,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

100 M

ورودی

از حیاط

پارکینگ

حیاط

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

180 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

330 M

ورودی

مشترک

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,400,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

280 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

3تا

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

620 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

13,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

165 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

433 M

ورودی

مشترک

پارکینگ

2 عدد

برای فروش

5,600,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

150 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

600,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

510 M

تعداد خواب

0

ورودی

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

6,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

276 M

تعداد خواب

0

برای فروش

7,100,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

360 M

تعداد خواب

5

ورودی

مشترک

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

380 M

تعداد خواب

4

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

258 M

ورودی

جنوبی

برای فروش

15,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

340 M

ورودی

مشترک

پارکینگ

دارد

برای فروش

10,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

399 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

240 M

تعداد خواب

3

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

500 M

تعداد خواب

3

برای فروش

9,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

77 M

تعداد خواب

0

ورودی

راه جدا

برای فروش

1,300,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

320 M

تعداد خواب

0

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

615 M

تعداد خواب

3

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

13,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

340 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

750 M

ورودی

آپارتمانی

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

10,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

260 M

ورودی

دریست

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

190 M

ورودی

دریست

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

200 M

ورودی

دریست

پارکینگ

ندارد

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

ورودی

مشترک

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

280 M

تعداد خواب

4

ورودی

مشترک

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

350 M

ورودی

راه جدا

برای فروش

2,800,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

720 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

18,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

300 M

تعداد خواب

0

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

270 M

تعداد خواب

3

ورودی

دربست

پارکینگ

دارد

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

200 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

3,200,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

250 M

تعداد خواب

4

ورودی

راه جدا

پارکینگ

حیاط

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

240 M

ورودی

راه جدا

برای فروش

15,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

تعداد خواب

5

ورودی

راه جدا

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

8,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

360 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

250 M

ورودی

از حیاط

برای فروش

8,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

260 M

تعداد خواب

4

ورودی

راه جدا

برای فروش

6,200,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

240 M

تعداد خواب

4

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,500,000
جزئیات ملک

زیربنا

260 M

تعداد خواب

5

ورودی

راه جدا

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

15,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1600 M

تعداد خواب

0

برای فروش

30,400,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

240 M

ورودی

راه جدا

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

240 M

ورودی

دریست

پارکینگ

دارد

برای فروش

1,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

650 M

تعداد خواب

5

ورودی

راه جدا

برای فروش

30,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

460 M

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

7,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

350 M

ورودی

مشترک

برای فروش

6,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

80 M

ورودی

جنوبی

پارکینگ

ندارد

برای فروش

750,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

400 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

7,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

350 M

تعداد خواب

4

ورودی

مشترک

پارکینگ

دارد

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

650 M

تعداد خواب

8

پارکینگ

بدون مزاحم

برای فروش

9,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

106 M

تعداد خواب

2

پارکینگ

حیاط

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

235 M

ورودی

دریست

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

250 M

ورودی

مشترک

پارکینگ

دارد

برای فروش

3,800,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

300 M

تعداد خواب

4

پارکینگ

دارد

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

247 M

تعداد خواب

0

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

390 M

ورودی

راه جدا

برای فروش

4,300,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

520 M

ورودی

مشترک

برای فروش

7,100,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

235 M

ورودی

مشترک

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,800,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

380 M

ورودی

مشترک

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

130 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

2,800,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

400 M

ورودی

مشترک

پارکینگ

حیاط

برای فروش

5,500,000,000
جزئیات ملک

زیربنا

510 M

ورودی

مشترک

پارکینگ

برای ۳ ماشین

برای فروش

6
جزئیات ملک

زیربنا

270 M

پارکینگ

دارد

برای فروش

5,900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

300 M

ورودی

راه جدا

برای فروش

14,000,000,000
جزئیات ملک

لطفا دنبال کردن اینستاگرام ما فراموش نشود