نتایج جستجو

متراژ

4400 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

45 متر

برای فروش

3,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

850,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1200 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,440,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1150 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,150,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1050 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

100 متر

برای فروش

1,785,000,000
جزئیات ملک

متراژ

78000 M

نوع ملک

زراعی

برای فروش

15,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1715 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

35 متر

برای فروش

1,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

9150 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

40,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

900 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

90 متر تکخوابه

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

780 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

ندارد

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1500 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

17672 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

100 متر

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

3600 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

پروانه ساختمان 70 متری

برای فروش

4,320,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

340,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2200 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

1300 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

17 M

نوع ملک

زراعی

برای فروش

9,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

900 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

60 متر

برای فروش

2,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,350,000,000
جزئیات ملک

متراژ

900 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

850,000,000
جزئیات ملک

متراژ

16000 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

دارد

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

600 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

8,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

3040 M

نوع ملک

باغ سیب

برای فروش

4,560,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

2,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1200 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

ندارد

برای فروش

400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

8000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

2,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

ندارد

برای فروش

650,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

ندارد

برای فروش

650,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

ندارد

برای فروش

570,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1150 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

650,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1400 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

ویلا

برای فروش

2,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1100 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

3,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1500 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

دارد

برای فروش

2,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

17600 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

12,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1076 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

3,900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

650 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

دارد

برای فروش

300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1100 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1070 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

بامجوز 24 متر

برای فروش

7,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1300 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

50,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1500 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

ندارد

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

دارد

برای فروش

2,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1280 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

بامجوز

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

70 متری

برای فروش

2,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2000 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

ندارد

برای فروش

1,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

2,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

4000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

3600 M

نوع ملک

باغچه

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

5500000 M

نوع ملک

زراعی

برای فروش

7,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

900 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغچه

برای فروش

1,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1200 M

نوع ملک

باغچه و باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

8,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغچه

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

900 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

60 متر قدیمی

برای فروش

2,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

4000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

24000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1200 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

100 متر

برای فروش

800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

10390 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

3,117,000,000
جزئیات ملک

متراژ

935 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

85 متر

برای فروش

2,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1250 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

4535 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

۲طبقه ویلای

برای فروش

22,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

دارد

برای فروش

1,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1600 M

ساختمان

۱۰۰متر

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

8750 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

110 متر

برای فروش

5,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

100 متر

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1782 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

180 متر دو طبقه

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

960 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

40,000,000
جزئیات ملک

متراژ

5700 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

120 متر

برای فروش

12,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

900 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

2,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1200 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

30 متر مجوز

برای فروش

3,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

70 متر بدونت مجوز

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

460 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

5000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

21,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

3,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1150 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

70 متر دوبلکس

برای فروش

1,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

5600 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

3,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

800 M

نوع ملک

زراعی

ساختمان

ندارد

برای فروش

500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1400 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

180 متر دوبلکس

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1050 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

160 متر

برای فروش

1,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2200 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

دارد

برای فروش

16,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1030 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

3,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

5000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1100 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

ندارد

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

445000 M

نوع ملک

زراعی

ساختمان

دارد

برای فروش

120,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1100 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

85 متر

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1400 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

75 متر

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

20335 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

10,167,500,000
جزئیات ملک

متراژ

1250 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

500 متر با مجوز

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1350 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

70 متر

برای فروش

1,799,999,550
جزئیات ملک

متراژ

700 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

3,500,000
جزئیات ملک

متراژ

800 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

950 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

650,000,000
جزئیات ملک

متراژ

4432 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

بامجوز

برای فروش

12,500,000
جزئیات ملک

متراژ

1900 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

2,500,000
جزئیات ملک

متراژ

850 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

850,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1150 M

نوع ملک

باغ و باغچه

ساختمان

ندارد

برای فروش

2,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

5000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

10,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

ندارد

برای فروش

600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

900 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

دارد

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

800 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

40 متر با مجوز

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

920 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1900 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

2,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

4700 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

6,580,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

5,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

800 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1050 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

ندارد

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

850 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

11000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

20,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1475 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

بدون مجوز

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

4560 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

ندارد

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1100 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

۸۰ متر بنا

برای فروش

3,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

2,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

900 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

ندارد

برای فروش

1,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

950 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1100 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

2,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1700 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

4,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1635 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

5000 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

ندارد

برای فروش

2,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1500 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

۵۰متر

برای فروش

2,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1100 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

دارد

برای فروش

900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

4000 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

دارد

برای فروش

20,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1740 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

650,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

980,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1100 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1150 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

نیمه ساخته

برای فروش

750,000,000
جزئیات ملک

متراژ

4200 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

7,500,000,000
جزئیات ملک

لطفا دنبال کردن اینستاگرام ما فراموش نشود