نتایج جستجو

متراژ

3400 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

50 متر شامل مرور زمان

برای فروش

1,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

3500 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

2,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2550 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

کوله باغ

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1100 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

5,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1700 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1235 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

900 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

2,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1600 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1380 M

نوع ملک

زراعی

ساختمان

ندارد

برای فروش

5,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1200 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

900 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

بامجوز

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

دارد

برای فروش

1,250,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

دارد

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

7000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

1000 متر بامجوز

برای فروش

230,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2500 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

170 متر

برای فروش

12,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

900 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

160000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

170 متر با مجوز

برای فروش

18,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

7500 M

برای فروش

3,750,000,000
جزئیات ملک

متراژ

9600 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

دارد

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1408 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

60 متر

برای فروش

1,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2340 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

2,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

900 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

ندارد

برای فروش

900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1105 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

2,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

2,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1250 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

50 متر

برای فروش

3,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1100 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

50 متر

برای فروش

2,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

950 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

ندارد

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

3100 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

دارد

برای فروش

13,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

19000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

20,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

3200 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

900 M

نوع ملک

باغ ویلا

ساختمان

دارد

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

5500 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

15,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

22000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

16,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

3000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

2800 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

9000 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

ندارد

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2650 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

دارد

برای فروش

13,250,000,000
جزئیات ملک

متراژ

3100 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

ندارد

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

6500 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

9,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1180 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

دارد

برای فروش

900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

150 متر

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1050 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

40 متر

برای فروش

1,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

900 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1200 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

ندارد

برای فروش

700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

3000 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

ندارد

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1050 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1630 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

ندارد

برای فروش

6,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

935 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

25000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

25,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1200 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

دارد ۸۰ متر زیربنا

برای فروش

3,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

4400 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

16000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

3,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1550 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

750,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

نوع ملک

باغ

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

8800 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

900 M

نوع ملک

باغچه

برای فروش

1,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1600 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

دارد

برای فروش

3,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

ندارد

برای فروش

700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

900 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1740 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

15,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1040 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2900 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1300 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

250 متر

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

4000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2750 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

60 متر

برای فروش

15,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

6000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2200 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1100 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

3200 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

165 متر

برای فروش

3,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1400 M

نوع ملک

ویلا باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

5000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

ویلا

برای فروش

80,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

3500 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

2,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1600 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

160 متر

برای فروش

3,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1340 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

140 متر

برای فروش

5,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

4150 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

3000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

ندارد

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2800 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

ویلای۱۶۰ متر،موتورخانه ،۱۰۰سوله سر پوشیده ، انباری

برای فروش

11,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

5000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

ندارد

برای فروش

1,340,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1300 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

5500 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

140 متر کهنه ساخت

برای فروش

40,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

120 متر

برای فروش

4,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

950 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

70 متر

برای فروش

2,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

200

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

5700 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,580,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1500 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1500 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

80 متر

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

30 متر

برای فروش

850,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2500 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد ۲۳۰ متر

برای فروش

5,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1360 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

1,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1650 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

30 متر

برای فروش

1,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

800 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

ویلای نیمه کاره

برای فروش

1,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

950 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

850,000,000
جزئیات ملک

متراژ

900 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

150 متر

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2770 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

190 متر

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

نیمه کاره

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

900 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

فقط دیوار کشی دارد

برای فروش

900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

32000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

14,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

500 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

دارد

برای فروش

750,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2510000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

800 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

دارد

برای فروش

430,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

دارد

برای فروش

950,000,000
جزئیات ملک

متراژ

900 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

340 متر

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

10000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

1,350,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2200 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

4400 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

45 متر

برای فروش

3,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

850,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1200 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,440,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1150 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,150,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1050 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

100 متر

برای فروش

1,785,000,000
جزئیات ملک

متراژ

78000 M

نوع ملک

زراعی

برای فروش

15,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1715 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

35 متر

برای فروش

1,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

9150 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

40,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

900 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

90 متر تکخوابه

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

780 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

ندارد

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1500 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

17672 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

100 متر

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

3600 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

پروانه ساختمان 70 متری

برای فروش

4,320,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

340,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2200 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

1300 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

17 M

نوع ملک

زراعی

برای فروش

9,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

900 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

60 متر

برای فروش

2,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,350,000,000
جزئیات ملک

متراژ

900 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

850,000,000
جزئیات ملک

متراژ

16000 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

دارد

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

600 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

8,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

3040 M

نوع ملک

باغ سیب

برای فروش

4,560,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

2,200,000,000
جزئیات ملک

لطفا دنبال کردن اینستاگرام ما فراموش نشود