نتایج جستجو

متراژ

3800 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

دارد

برای فروش

650,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2000 M

نوع ملک

باغچه

برای فروش

700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1200 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

1,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2100 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1050 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1100 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1810 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2250 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

7,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

850 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

1,150,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

350,000,000
جزئیات ملک

متراژ

10000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

13200 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

2,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1200 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

550,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2565 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

750,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1325 M

برای فروش

1,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1325 M

برای فروش

1,750,000,000
جزئیات ملک

متراژ

900 M

برای فروش

1,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2400 M

ساختمان

دارد

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

4800 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

550,000,000
جزئیات ملک

متراژ

3450 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

10,454,545,350
جزئیات ملک

متراژ

1500 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1300 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

4500 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

7,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2200 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

750,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

برای فروش

900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

برای فروش

1,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

برای فروش

1,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد 110 متر ویلا

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

ندارد

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

3000 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

دارد

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

8800 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

750,000,000
جزئیات ملک

متراژ

750 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

250,000,000
جزئیات ملک

متراژ

7250 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1150 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

750,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

1,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد130متر

برای فروش

1,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1050 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

650,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1300 M

برای فروش

9,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

940 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

ندارد

برای فروش

940,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2400 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

3,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1050 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,850,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

13800 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

4500 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,600,000,000
جزئیات ملک

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,550,000,000
جزئیات ملک

متراژ

116000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

20,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

10000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1150 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,100,000,000
جزئیات ملک

متراژ

4000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

110متر

برای فروش

1,900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2000 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

دارد

برای فروش

1,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1200 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1200 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

3,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

11000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

6,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1170 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

دارد

برای فروش

1,400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

550,000,000
جزئیات ملک

متراژ

8000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1800 M

ساختمان

دارد

برای فروش

700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2600 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

730,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1600 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1015 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1150 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

بامجوز

برای فروش

380,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1100 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1 M

نوع ملک

1

ساختمان

1

برای فروش

1
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

250,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

250,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1480 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2500 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

1,950,000,000
جزئیات ملک

متراژ

900 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

نیمه کاره

برای فروش

780,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1420 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

500 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

280,000,000
جزئیات ملک

متراژ

44000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2200 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

دارد

برای فروش

900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1150 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,550,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

2,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

4200 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

8,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1100 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1100 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

650,000,000
جزئیات ملک

متراژ

4200 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

7150 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

2,145,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

ندارد

برای فروش

320,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1500 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

500 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

ندارد

برای فروش

300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

500 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

ندارد

برای فروش

300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1840 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,150,000,000
جزئیات ملک

متراژ

600 M

نوع ملک

ویلا باغ

ساختمان

دارد دو عدد یکی تازه ساخت ویکی قدیمی

برای فروش

550,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1650 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

890,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2680 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

200 M

نوع ملک

باغ (زمین)

برای فروش

700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1200 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

نیمه کاره

برای فروش

1,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2470 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

3900 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

700,000,000
جزئیات ملک

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

920 M

برای فروش

750,000,000
جزئیات ملک

متراژ

7000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,700,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1100 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

ندارد

برای فروش

730,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1100 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

ندارد

برای فروش

730,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2250 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

1,600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

750,000,000
جزئیات ملک

متراژ

3000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

3,800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

550,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2700 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

3,300,000,000
جزئیات ملک

متراژ

20000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

4,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

4500 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

550,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2500 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,250,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

550,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2200 M

برای فروش

200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

410,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

4500 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

3 طبقه

برای فروش

4,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1050 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1050 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1280 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

630,000,000
جزئیات ملک

نوع ملک

باغچه

ساختمان

دارد 500 متر

برای فروش

12,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1600 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

4400 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

2,600,000,000
جزئیات ملک

نوع ملک

باغ

برای فروش

2,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

1,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

440 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

3,200,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1560 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,250,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1750 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

4000 M

نوع ملک

باغ

ساختمان

دارد

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

3500 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

دارد

برای فروش

900,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1050 M

نوع ملک

الوان

ساختمان

دارد

برای فروش

400,000,000
جزئیات ملک

متراژ

12000 M

نوع ملک

باغ و الوان

ساختمان

دارد

برای فروش

6,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

2400 M

نوع ملک

باغچه-الوان

ساختمان

دارد

برای فروش

2,500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

دارد

برای فروش

600,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغچه

برای فروش

800,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1300 M

نوع ملک

باغچه

ساختمان

دارد

برای فروش

940,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1000 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

1,000,000,000
جزئیات ملک

متراژ

1500 M

نوع ملک

باغچه

برای فروش

500,000,000
جزئیات ملک

متراژ

900 M

نوع ملک

باغ

برای فروش

460,000,000
جزئیات ملک

لطفا دنبال کردن اینستاگرام ما فراموش نشود